Start: 2 Abril, 2018
00:00
End: 3 Abril, 2023
00:00

Por resolución desta Alcaldía, de data 28/03/2018, adxudicouse o contrato das obras de “SOTERRAMENTO DE LIÑA B.T. NA RÚA REAL”, á empresa “COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.”, por importe de sesenta e catro mil novecentos sesenta e sete euros (64.967,00 €) e trece mil seiscentos corenta e tres euros con sete céntimos (13.643,07 €) de IVE, totalizando un importe de setenta e oito mil seiscentos dez euros con sete céntimos (78.610,07 €), cunha baixa de 32.303,03 € sobre o prezo de licitación.
As mencionadas obras fináncianse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.
O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP, polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e polo establecido na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2016.
En Cambados, a 28 de marzo de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00