Start: 21 Abril, 2023
00:00
End: 21 Abril, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0675, de data 21/04/2023, adxudicouse o contrato das obras deLOTE 2 MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS EN CAMBADOS: Camiño Cortiñas Abaixo (Corvillón), R/Camiño Cruceiro e Camiño O Sineiro (Vilariño) PC2021 2021015785”, á empresa MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)”, polo prezo, prazo de execución e melloras que se indican seguidamente:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Melloras ofertadas

MARCONSA, S.L.

CIF B36533537

56.121,92

11.785,60

67.907,52

1.188,45

15 días naturais

MELLORA 1: SI

MELLORA 2: SI

MELLORAS OFERTADAS A EXECUTAR:

MELLORA 1: Obras complementarias para soterrar liña de telefónica e alumeado público, na actuación Rúa Camiño do Cruceiro.

Descrición mellora a executar (Rúa Camiño do Cruceiro):

Uds.

Prezo unitario

Total

– Demolición e retirada de postes

1,00 ud

500,00 €

500,00 €

– Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40×40 cm., colocación de tubos (2 ud. tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200

30,00 m.l.

22,00 €

660,00 €

– Demolición de pavimento, escavación de gabia de 40×40 cm., colocación de tubos (4 ud. tubos PVC corrugado de 63 mm. de diámetro) e formigonado de gabia con formigón H-200.

35,00 m.l.

25,00 €

875,00 €

– Arqueta para rexistro tipo D.M. de telefónica, de dimensións exteriores 80x120x123 , cun espesor das paredes de 0,15 cm. de formigón armado, soleira de formigón 15 cm de grosor, encofrado de madeira. Con tapa de formigón armado e cerco de aceiro D-400 con logo grafiado. Incluso escavación, conexión e recheo. Executado segundo Normas da Compañia subministradora de enerxía.

1,00 ud

990,00 €

990,00 €

– Arqueta tipo M enterrada, de dimensións interiores 40x40x50 cm, prefabricada de formigón armado sobre soleira de formigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm de espesor, con marco e tapa de fundición D.-250. Incluso escavación manual e recheo do trasdós con material granular, conexións de conducións e remates. Totalmente montada, conexionada e probada.

1,00 ud

190,00 €

190,00 €

– Demolición, escavación de zanja de 30×30 cm., Colocación de tubos de 32 mm. e outro de 63 mm. e formigonado de gabia

2,00 m.l.

22,00 €

44,00 €

TOTAL MELLORA 1

3.259,00 €

MELLORA 2: Extracción de 8 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición mellora a executar: – Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

CAMIÑO DE CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN)

4 ud

80,00 €

320,00 €

RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO

4 ud.

80,00 €

320,00 €

TOTAL MELLORA 2

640,00 €

O investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021)

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021.

En Cambados, 21 de abril de 2023. O Alcalde acc, D, Constantino Cordal Rodríguez.

Fees & Tickets
Free
$0,00