Start: 12 Marzo, 2024
00:00
End: 12 Marzo, 2029
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2024-0460, de data 12/03/2024, adxudicouse o contrato das obras de “RESTAURACIÓN DUN TRAMO DO MURO SUR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS REIá empresa e polo prezo que se indica seguidamente:

ADXUDICATARIO

Prezo

Ive

Prezo

Baixa

Ramón Barros Rey. NIF ***4500**

9.957,18

995,72

10.952,90

223,53

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 12 de marzo de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00