Start: 25 Abril, 2023
00:00
End: 25 Abril, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0700, de data 25/04/2023, adxudicouse o contrato das obras de RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA DE FEFIÑÁNS”, á empresa “REVCOM, S.L., polo prezo, prazo de execución e melloras que se indican seguidamente:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo execución

Prazo garantía

REVCOM, S.L.

182.921,00

38.413,41

221.334,41

11.896,65

2 meses 60 días

1+2

O investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021.

En Cambados, 25 de abril de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00