Start: 17 Marzo, 2021
00:00
End: 17 Marzo, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía, de data 17 de marzo de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN DE BEIRARRÚAS E ZONAS DE APARCAMENTO NA RÚA SEVILLA”, á empresa NAROM, S.L., polo prezo, prazo de garantía e prazo de execución seguinte:

EMPRESA

ADXUDICATARIA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

garantía

Prazo

execución

NAROM, S.L.

104.214,63

21.885,07

126.099,70

27.962,25

1+2

44

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019. Anualidade 2018).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2018-2019.

En Cambados, a 17 de marzo de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00