Start: 27 Setembro, 2023
00:00
End: 27 Setembro, 2028
00:00

 

DATOS DO CONTRATO:

Expte. AGADER:PM23-0117

Expte. Subv.: 1070/2023

Expte. Actuación preparatorias contratos: 1163/2023

Expte. Contratación: 2748/2023

Tipo de contrato: OBRAS

Obxecto do contrato: MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN COUTO DE ABAIXO – CASTRELO (AGADER 2023-2024 PM23-0117)

Procedemento de contratación: Aberto simplificado abreviado.

Tramitación: Ordinaria.

Duración: 1 mes

Código CPV: 45233222-1 Traballos de pavimentación e asfaltado.

Prezo estimado: 47.573,00 €

IVE: 9.990,33 €

Orzamento base de licitación: 57.563,33

Aplicación

Proxecto de gasto

Retención n.º operación

Importe retido

1532.61901

2023/0023

2023/EP/010785

57.563,33 €

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-1657, de data 27/09/2023, adxudicáronse as obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN COUTO DE ABAIXO – CASTRELO”, AGADER 2023-2024, á empresa COVSA, polo prezo, prazo de execución e melloras ofertadas (2) que se indican no cadro seguinte:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo execución

Mellora 1

Mellora 2

COVSA

CIF: A36008886

47.454,07

9.965,35

57.419,42

143,91

15 días naturais

SI

SI

Mellora 1. Formigonado de cuneta en terra para mellorar a evacuación das augas pluviais de tipo transitable:

Cuneta triangular tipo transitable de 1,00 m. de ancho e 10 cm. De espesor con formigón HM-20/sp/40 , taludes e dimensións segundo planos e dirección de obra. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

Uds.

Prezo unitario

Total

43 m²

33,00 €

1.419,00 €

Mellora 2. Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a un espesor de 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D:

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

Uds.

Prezo unitario

Total

1.927,00 m²

1,60 €

3.083,20 €

O citado investimento dispón dunha axudas do AGADER outorgada ao abeiro da RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia, en réxime de concorrencia non competitiva.

A distribución do financiamento é a que se reflicte a continuación:

Importe asignado (Plan de Mellora)

48.863,00 €

Orzamento aceptado

48.863,00 €

% Axuda

100%

Importe de axuda

48.863,00 €

Distribución por fondos

FEADER (60%)

29.317,80 €

MAPA (12%)

5.863,56 €

XUNTA(28%)

13.681,64 €

Anualidades

Anualidade 2023

(34,71%)

Anualidade 2024

(65,29%)

16.960,35 €

31.902,65

Prezo estimado

21% IVE

Orzamento base licitación

Obra.

47.573,00

9.990,33

57.563,33

Control calidade.

1.290,00

270,90

1.560,90

Total investimento.

48.863,00

10.261,23

59.124,23

IVE non subvencionable.

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Axuda outorgada (1)

Fondos do Concello (2)

Total

investimento

MELLORA PAVIMENTACIÓN CAMIÑOS RURAIS COUTO DE ABAIXO – CASTRELO

48.863,00

10.261,23

59.124,23

(1) Obras + control de calidade

(2) IVE das: obras + control calidade.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e polo artigo 8 e 20 da citada Resolución do 28 de febreiro de 2023 do AGADER.

En Cambados, 27 de setembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00