Start: 29 Xullo, 2020
00:00
End: 29 Xullo, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0857, de data 29/07/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “COVSA”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:

 

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

33.001,17

31.846,13

21% IVE

6.930,25

6.687,69

Prezo

39.931,42

38.533,82

Baixa

1.397,60

Aplicación orzamentaria

2020.1532.61903

 

MELLORA OFERTADA QUE DEBERÁN EXECUTAR:

MELLORA 1: Fresado de zona de formigón e asfaltado con 6 cm de aglomerado en quente tipo D-12 no final do Camiño TRAGOVE 2.

 

As obras están subvencionada polo Plan marco de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), ao abeiro do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, en Cambados, 29 de xullo de 2020. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma

Fees & Tickets
Free
$0,00