Start: 23 Xuño, 2020
00:00
End: 23 Xuño, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020/0667, de data 23/06/2020, adxudicouse o contrato das obras de MELLORA DA REDE DE SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”, á empresa “JESÚS POMBO VIDAL, S.L., que as executará polo prezo e melloras seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

66.074,38

61.250,95

21% IVE

13.875,62

12.862,70

Prezo

79.950,00

74.113,65

Baixa

5.836,35

Aplicación orzamentaria

2020.1600.61909

MELLORA Nº 1

Asfaltado da totalidade do camiño Rio da Ucha afectado pola obra. Valóranse os m2 que non se afectan coa reposición do firme que xa está incluído no proxecto. Superficie total do camiño : 2.365 m2. – Superficie de reposición de firme incluído en proxecto : 683 m2

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

m² Firme aglomerado en quente tipo D-12 5 cm. Incluso fresados en zonas necesarias.

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 de 6 cm. de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1Kg. de emulsión tipo ECR-2.

2.365 – 683 m2.

1.682m²

6,40€

10.764,80€

TOTAL

10.764,80€

MELLORA Nº 2

Ensaio de estanquidade entre dos puntos do saneamento segundo prego de prescricións do MOPU. E Inspección ocular con maquina e cámara para comprobación de limpeza e pendentes.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO

TOTAL

Ud Ensaio de estanquidade

Ud. Ensaio de estanquidade, entre dous puntos do saneamento, segundo Prego de Prescricións do M.O.P.U.

1

170,00 €

170,00 €

Inspección ocular con máquina e cámara – pendentes

Ud. Xornada de inspección de tuberías de saneamento horizontal con axuda de máquina robotizada con cámara, para comprobación da inexistencia de rebarbas de cemento ou formigón, ou calquera outro obstáculo que impida un correcto funcionamento da rede, incluíndo informe e reportaxe fotográfico.

1

850,00 €

850,00 €

TOTAL

1.020,00€

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2018/2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

Cambados, 23 de xuño de 2020.

Fees & Tickets
Free
$0,00