Start: 8 Xullo, 2021
00:00
End: 8 Xullo, 2026
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía, de data 8 de xullo de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS PC2020”, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.L. (MARCONSA), polo prezo, prazo de execución e melloras seguintes:

Empresa

adxudicataria

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo de execución

Melloras

MARCONSA

105.376,18

22.129,00

127.505,18

15.421,82

18 días

5 (*)

(*) As melloras ofertadas a executar pola empresa son as que se describen nos cadros que se reflicten seguidamente

MELLORA 1: CAMIÑO EN QUINTÁNS

Instalación de dous pozos de rexistro con tapa enreixada tipo imbornal, e colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuacion de augas pluviais.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Instalación de dous pozos de rexistro de diámetro 80 cm. e altura 1,00 m. con tapa enreixada de fundición e colocación de 18 m. de tubo de PVC SN4 de 315 mm. de diámetro para evacuación de augas pluviais. Incluso corte de pavimento, demolición, escavacións e posterior recheo e reposición con 15 cm. de zahorra e 6 cm. de aglomerado en quente tipo D-12

1 UD

1.635,00

1.635,00

MELLORA 2: CAMIÑO EN COUTO DE ARRIBA

Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos e 10 cm espesor con formigón HM-20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de varios anchos e 10 cm espesor con formigón HM- 20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

111m2

25,00

2.775,00

MELLORA 3: CAMIÑO EN RÍO PEQUENO

Colocación dun tubo de PVC de 160 mm de diámetro para evacuación dos sobrantes da fonte situada no vial de Rio Pequeno.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Instalación de canalización de tubo de PVC SN4 compacto de 160 mm. de diámetro para evacuación das augas sobrantes dunha fonte. Incluso arqueta sumidoiro. Incluso corte de pavimento, demolición, escavacións e posterior recheo e reposición con 15 cm. de zahorra e 6 cm. de aglomerado en quente tipo D-12.

54 ml

20,00

1.080,00

MELLORA 4: CAMIÑO EN COUTO DE ABAIXO

Mellora no tipo de pavimento. Substitución da partida de dobre rega asfáltica pola partida Firme aglomerado quente D-12 e=5cm, en todo o vial.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO:

M2 Dobre rega asfáltica ECR-2.

Dobre rega asfáltica, sobre firme existente, baseada nunha primeira rega con dotación de 2 Kg/m2 de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda 8/12 e dunha segunda rega con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de grava miúda 5/8, todo debidamente compactado.

3.590,00 m2

2,69 €/m2

9.657,10

Pola partida:

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm.

Firme a base de aglomerado en quente tipo D-12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

3.590,00 m2

6,69 €/m2

24.017,10

MELLORA 5: CAMIÑO EN FONTE DE BRÚA

Mellora no tipo de pavimento. Substitución da partida de Triple rega asfáltica pola partida Firme aglomerado quente D-12 e=5cm, en todo o vial.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Substitución da partida 1.02.04 DO PRESUPOSTO :

m² Triple rega asfáltica ECR-2

Tripla rega asfáltica, baseada nunha primeira rega semiprofunda con dotación de 3,5 Kg. de emulsión ECR-2 saturados con 20 litros de grava miúda 8/12, dunha segunda rega superficial con dotación de 2 Kg. de ECR-2 saturados con 10 litros de grava miúda tipo 5/8 e unha terceira rega de selado con dotación de 1,5 Kg. de ECR-2 saturados con 5 litros de area lavada, todo debidamente compactado.

565,00 m2

4,43 €/m2

2.502,95

Pola partida:

Firme aglomerado quente D-12 e=5cm

Firme a base de aglomerado en quente tipo D- 12 (AC AC16 SURF 50/70 D) de 5 cm de espesor, medido unha vez estendido e compactado, incluso rega de adherencia con 1 Kg de emulsión tipo ECR-2.

565,00 m2

6,69 €/m2

3.779,85

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020.

En Cambados, a 8 de xullo de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00