Start: 27 Decembro, 2021
00:00
End: 28 Decembro, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1652 de data 27/12/2021, adxudicáronse as obras de “LOTE 1: REURBANIZACIÓN DA RÚA NOVA á empresa “CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., que as executará polo prezo, prazo de execución e prazo de garantía seguintes:

EMPRESA

ADXUDICATARIA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

CALDEVERGAZO, S.L.

75.800,00

15.918,00

91.718,00

20.841,46

30 días

1+2

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 27 de decembro de 2021. A Alcadesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00