Start: 30 Agosto, 2018
00:00
End: 30 Agosto, 2023
00:00

Por resolución desta Alcaldía, de data 01/08/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REPARACIÓN DA FACHADA DO EDIFICIO MUNICIPAL DA RÚA NOVA, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES 2010, S.L., que as executará polo prezo total de 18.331,50 € € (15.150,00 € e 3.181,50 € de Ive), cunha baixa de 4.168,50 € (sobre orzamento base de licitación 22.500,00).

As mencionadas obras contan cunha subvención da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 30 de agosto de 2018. A Alcaldesa Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00