Start: 13 Decembro, 2021
00:00
End: 13 Decembro, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021/1575 de data 13/12/2021, adxudicáronse as obras de “LOTE 2: RENOVACIÓN URBANA DA PRAZA SAN GREGORIO á empresa “MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROUSA, S.L., que as executará polo prezo, prazo de execución, prazo de garantía e melloras seguintes:

EMPRESA

ADXUDICATARIA

Prezo

IVE

Prezo total

ofertado

Baixa

Prazo

execución

Prazo

garantía

Melloras

(*)

MARCONSA, S.L.

111.863,36

23.491,31

135.354,67

8.639,65

45 días

1+2

SI

(*) Descrición das melloras ofertadas: Capítulo 3. Electricidade e alumeado publico. Retirada de liña aérea e en superficie de alumeado público e media tensión. Desconexión e reconexión de farola e de acometida eléctrica en fachada. Canalización subterránea de protección do cableado soterrado. Cableado de rede subterráneo de alumeado público. Liña en fachada de alumeado público en canalización entubada. Liña subterránea de baixa tensión en canalización entubada. Liña en fachada de baixa tensión en canalización entubada. Arqueta de conexión eléctrica para rede soterrada.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 13 de decembro de 2021. O Alcalde accidental Constantino Cordal Rodríguez

Fees & Tickets
Free
$0,00