Start: 25 Agosto, 2021
00:00
End: 25 Agosto, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1121, de data 25/08/2021, adxudicáronse as obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE á empresa “CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA), que as executará polo prezo, prazo de execución, prazo de garantía e melloras (7) seguintes:

Melloras ofertadas

Empresa

Prezo

s/IVE

IVE

Prezo

c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Prazo garantía

1

2

3

4

5

6

7

COVSA

179.944,47

37.788,34

217.732,81

21.323,85

2,5 meses

1+2

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

MELLORA 1: Mellora consistente na desmontaxe actual de barandilla metálica existente e renovación da mesma.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.990,00

MELLORA 2: Mellora consistente en pintura acrílíca muro interior Praza.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.231,25

MELLORA 3: Mellora consistente en subministro e colocación de banco circular.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

5.188,00

MELLORA 4: Mellora consistente en subministro e colocación de bancos individuais.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

3.792,00

MELLORA 5: Mellora consistente en subministro e colocación de papeleiras.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

747,00

MELLORA 6: Mellora consistente en chapado de pedra en fachada existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.812,50

MELLORA 7: Mellora consistente en colocación de letras soltas en aceiro inoxidable en fachada de muro existente.

O compromiso que asumo, baixo xuramento, de que as melloras sobre o proxecto orixinal son as seguintes de acordo coas propostas que acompañan ó presente prego de cláusulas.

Importe total da mellora P.E.M.

1.584,00

O Concello de Cambados e Distribuciones Froiz S.A.U. cofinanciarán as obras a realizar, en virtude de Convenio asinado o 31 de maio de 2021.

A achega do Concello ao investimento financiaranse con cargo á subvención outorgada pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e co disposto na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021.

En Cambados, 25 de agosto de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00