Start: 5 Abril, 2019
00:00
End: 5 Abril, 2024
00:00

Por Resolución da Alcaldía, de data 13/02/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “REMATE DA MELLORA DE BEIRARRÚAS NA AVDA. DE VILARIÑO, á empresa COTO DE UZ, PROYECTOS Y OBRAS, S.L., que as executará polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

24.793,39

24.545,46

21% IVE

5.206,61

5.154,55

Prezo

30.000,00

29.700,00

Baixa

300,00

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 5 de abril de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00