Start: 23 Outubro, 2018
00:00
End: 23 Outubro, 2023
00:00

Por resolución desta Alcaldía, de data 04/10/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “REHABILITACIÓN DA AVDA. DA CORUÑA, á empresa AUDECA, S.L.U.”, que as executará polo prezo de trinta e dous mil setecentos sesenta e nove euros con dezanove céntimos (32.769,19 €), de Ive a cantidade de seis mil oitocentos oitenta e un euros con cincuenta e tres céntimos (6.881,53 €), totalizando un importe de trinta e nove mil seiscentos cincuenta euros con setenta e dous céntimos (39.650,72 €), cunha baixa de cincocentos corenta e sete euros con trinta e oito céntimos (547,38 €), sobre o orzamento base de licitación de 40.198,10 €.

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados. 22 de outubro de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00