Start: 3 Xuño, 2019
21:19
End: 3 Xuño, 2024
00:00

Por Resolución da Alcaldía, de data 31/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL”, á empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

33.393,39

26.090,26

21% IVE

7.012,61

5.478,95

Prezo

40.406,00

31.569,21

Baixa

8.836,79

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2017.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo quinta das Reguladoras do Plan Concellos 2017.

En Cambados, a 31 de maio de 2019. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00