Start: 11 Abril, 2023
00:00
End: 11 Abril, 2028
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-0605, de data 11/04/2023, adxudicouse o contrato das obras deMELLORA DO PAVIMENTO DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL SANTA MARIÑA DOZO. FASE II, á empresa CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L., polo prezo que se indica seguidamente:

Empresa

Prezo /IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

CALDEVERGAZO, S.L.

26.800,00

5.628,00

32.428,00

1.270,00

O citado investimento atópase subvencionado ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2021).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e a Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021.

En Cambados, 11 de abril de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00