Start: 17 Setembro, 2021
00:00
End: 17 Setembro, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1208, de data 16/09/2021, adxudicáronse as obras de “MELLORA DOS SERVIZOS URBANÍSTICOS DA RÚA MANUEL MURGUÍA”, incluídas no Plan Concellos 2020 da Excma. Deputación de Pontevedra, á empresa “MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.A. (MARCONSA), que as executará polo prezo, prazo de execución e melloras (3) seguintes:

EMPRESA

Prezo

Ive

Prezo Ofertado

Baixa

Prazo

ofertado

Mellora

1

Mellora

2

Mellora

3

MARCONSA, S.L.

47.570,53

9.989.81

57.560,34

4.546,20

30 DÍAS NATURAIS

SI

SI

SI

MELLORA 1

Como mellora proponse instalar arquetas de paso e rexistro na rede de saneamento

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

3.6

Acometida domiciliaria de augas residuais á rede xeral, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluída xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida e reposición do pavimento con formigón n masa

24,00

185,55

4.453,20

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

3.6

Acometida domiciliaria de augas residuais á rede xeral, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: demolición pavimento existente, escavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 160 mm. de diámetro interior, incluida xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida e reposición do pavimento con formigón n masa Arqueta de paso enterrada para saneamento, prefabricada de formigón, de dimensións interiores 40x40x50 cm, sobre soleira de formigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, cerrada superiormente con marco e tapa de fundición clase B-125 segundo UNE-EN 124 e peche hermético ao paso dos olores mefíticos. Previa escavación con medios manuais e posterior recheo do trasdós con material granular

24,00

315,00

7.560,00

TOTAL MELLORA

3.106,80

MELLORA 2

Como mellora proponse instalar arquetas de paso e registro na rede de pluviais.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

3.5

Acometida de baixantes de pluviais á rede principal, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida.

8,00

36,00

288,24

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

3,5

Acometida de baixantes de pluviais á rede principal, ata unha distancia máxima de 5 m., formada por: excavación mecánica zanxa, rotura, conexión e reparación do colector existente, colocación de tubería de PVC liso de 125 mm. de diámetro interior, incluida xunta de estanqueidade para unión tubo-arqueta, e con p.p. de medios auxiliares, tapado posterior da acometida.

Arqueta a pie de bajante de pluviales, enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, con codo de PVC de 87°30′, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124 y cierre hermético al paso de los olores mefíticos.Previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.

8,00

165,00

1.320,00

TOTAL MELLORA

1.031,76

MELLORA 3

Tratamento abuxardado da cara superior do adoquín para homoxeneizar a cara superior evitando resaltes do adoquín con corte de fábrica.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

2.3

Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con juntas alternadas de ancho no superior a 1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado y rejuntado con lechada de cemento con arena, i/pp de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-16.

197

58,89

11.656,69

PARTIDA

DESCRICIÓN

UD

PREZO UNITARIO €

TOTAL €

2.3

Pavimento de adoquines de granito de 10x10x10 cm colocados con juntas alternadas de ancho no superior a 1 cm sobre cama extendida de mortero de cemento en seco nivelada de 8 cm de espesor medio, posterior regado y rejuntado con lechada de cemento con arena, i/pp de recortes y limpieza, s/NTE-RSR-16.

Incluso tratamiento abujardado de la cara superior del adoquín para dejar acabada una superficie homogénea sin resaltes de del corte natural del adoquín.

197

75,00

14.845,50

TOTAL MELLORA

3.188,81

En Cambados, 17 de setembro de 2021. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00