Start: 18 Agosto, 2023
00:00
End: 18 Agosto, 2028
00:00

Por Decretos da Alcaldía nº 2023-1465 e nº 2023-1466, de data 18/08/2023, adxudicáronse á empresa “ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.L.” as obras que se indicarán, polo prezo e melloras que se describen seguidamente:

PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2022010841 PC2022: LOTE 1 CORVILLÓN (Río da Ucha, Tragove 1 e acceso á Igrexa parroquial Corvillón) VILARIÑO (rúa Priorato na Modia, rúa Varelas na Modia, Pardiño-Sameiro, acceso e aparcamento_colexio Sineiro, A Pedreira, Covas de Lobos e A Modia)

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

Mellora ofertada Lote 1

ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.L.

148.142,47

31.109,92

179.252,39

27.736,52

SI

MELLORA LOTE 1:

A) Acceso á Igrexa de Corvillón: Instalación de 3 ud. de farolas para alumeado da zona de actuación. Incluso escavación de gabia, tubo de protección de PVC de 90 mm. e cableado RZ1 0,6/1KV de 5×10 mm2. e unha unidade de arqueta de derivación de 50x50x60 cm.

Descrición mellora a executar:

UD. de instalación de farol composto por :

Columna en acero galvanizado ESSENTIALS 4m ICCL40ES1 ou equivalente.

Luminaria BENITO DECO LIRA 35w – Óptica Asimétrica T2 – 4000k – Clase II – Protec. Sobretensiones 10kV – ADVANCE (con 5 escalóns de regulación de la potencia) ILDL01642120 ou equivalente.

Embellecedor para luminaria DECO LIRA en columna ESSENTIALS ILBTBF ou equivalente.

Incluso 1 ud. arqueta de derivación de 50x50x60 cm., 60 m. de cableado RZ1 0,6/1KV de 5×10 mm2. e tubo de protección de 90 mm.

Uds.

Prezo unitario

Total

ACCESO Á IGREXA

4 UD

1.500,00 €

6.000,00 €

B) Extracción de 17 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición mellora a executar:

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL TRAGOVE

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL PRIORATO

3 UD

60,00 €

180,00 €

VIAL RUA VARELAS

3 UD

60,00 €

180,00 €

VIAL PARDIÑO

4 UD

60,00 €

240,00 €

VIAL PEDREIRA

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL COVAS DE LOBOS

3 UD

60,00 €

180,00 €

C) Sinalización horizontal en aparcamentos no acceso ao colexio con marca vial continua reflexiva 10 cm

Descrición mellora a executar:

M.l. Marca vial continua reflexiva de 10 cm, con pintura reflexiva e microesferas de vidro, realizada con máquina autopropulsada, incluso premarcaxe.

Uds.

Prezo unitario

Total

APARCAMENTO COLEXIO

200 m.l.

1,50 €

300,00 €

TOTAL MELLORA LOTE 1

7.320,00 €

PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS 2022010841 PC2022:  LOTE 2 OUBIÑA (Bouza do Rei, Balsiña e Abelleira) CASTRELO (Couto Arriba, Lourido, Revolta e Quintáns, Quintáns) CAMBADOS (Santo Tomé)”

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

Mellora ofertada Lote 2

ORESA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GLOBALES, S.L.

109.949,74

23.089,45

133.039,19

19.441,25

SI

MELLORA LOTE 2:

A) Muro de cachote de pedra para contención de terra: Construción de muro mampostería pedra granítico H<3,50 m incl esc e recheo.

Descrición mellora a executar:

M2 Mampostería de pedra granítica, en muros e obras de contención ou sostemento, con acabado rústico na cara vista, racheado. Construído a base de pedra granítica cortada en bloque de peso superior aos 750 kg/ud. Cada bloque apoiarase pola sua cara inferior en outros dous polo menos, cada dúas sogas haberá un tizón de profundidade mínima vez e media a da hilada, e no intradós terá un desplome de 0,10 m. por m. ripiado e terminado, segundo NTE-EFP-6, incluído material, man de obra e transporte. Incluso limpeza e retirada de cascallos. Recheo do trasdós con material. Incluso escavación previa, alzados e zapatas asi como recheo trasdos e acondicionamento en todo tipo de terreo excluída rocha. Totalmente rematado e racheado. Altura do muro <= 3 m. Distancia máxima da pedra 30 Km.

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL BALSIÑA (40 m. x 0,85 m)

34 m²

75,00 €

2.550,00 €

B) Extracción de 26 probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

Descrición mellora a executar:

Extracción probeta-téstigo MBC con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, e informe final

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL BOUZA DO REI

4 UD

60,00 €

240,00 €

VIAL BALSIÑA

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL ABELLEIRA

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL COUTO DE ARRIBA

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL LOURIDO

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL REVOLTA

4 UD

60,00 €

240,00 €

VIAL QUINTÁNS 2

2 UD

60,00 €

120,00 €

VIAL SANTO TOME

3 UD

60,00 €

180,00 €

C) Bionda de seguridade: Instalación Barreira de seguridade bionda, tipo BMSNA2/T, fixada con tornillo e formigón ao muro de contención.

Descrición mellora a executar:

m.l. Barreira metálica simple de seguridade bionda, tipo BMSNA2/T de 3 mm de grosor, de aceiro laminado e galvanizado en quente, con postes metálicos galvanizados, tipo tubular 120X55 e 2000 mm de lonxitude, colocados cada 2 m. con tornillos de resina ou formigón HNE-20/P/40, p.p. de conectores, separadores, xogo de parafusería, captafaros, colocada, totalmente rematada. Segundo O.C. 28/2009.

Uds.

Prezo unitario

Total

VIAL LOURIDO

70 m.l.

57,00 €

3.990,00 €

TOTAL MELLORA LOTE 2

7.800,00 €

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 18 de agosto de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00