Start: 16 Abril, 2021
00:00
End: 16 Abril, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía, de data 15 de abril de 2021, adxudicouse o contrato das obras de “MELLORA DA PAVIMENTACIÓN DO CAMIÑO DE OUSO DA TORRE”, á empresa COVSA, que executará as obras polo prezo e mellora seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

31.960,56 €

28.607,90

21% IVE

6.711,72 €

6.007,66

Prezo

38.672,28 €

34.615,56

Baixa

4.056,72

Prazo de garantía das obras:

3 anos

 

MELLORAS OFERTADAS A EXECUTAR POLA ADXUDICATARIA:

MELLORA 1 : Incremento de espesor da capa de pavimentación de 5 cm. que estaba proxectada a 6 cm. con mestura bituminosa en quente AC 16 SURF 50/70 D. nos dous camiños.

 

PARTIDA

DESCRICIÓN

UNIDADES

PREZO UNITARIO

TOTAL

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

CAMIÑO

2.806 m2

1,40 €

3.928,40

TOTAL MELLORA

3.928,40

 

MELLORA 2 : Extracción probetas testigo para control de espesor do pavimento e emisión de informe final cos resultados.

 

PARTIDA

DESCRICIÓN

UNIDADES

PREZO UNITARIO

TOTAL

UD

Extracción probeta-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade, mejora

7,00

60,00

420,00

TOTAL MELLORA

420,00

 

MELLORA 3 : Tm. de regularización en zonas de vial en mal estado con mestura bituminosa en quente tipo AC 22 BIN, de tipo formigón bituminoso e apertura de tamiz de 22 mm según UNE-EN 933-2 en capa intermedia/base, para unha distancia máxima de 40-50 km da planta.

PARTIDA

DESCRICIÓN

UNIDADES

PREZO UNITARIO

TOTAL

Tm. de regularización en zonas de vial en mal estado con mestura bituminosa en quente tipo AC 22 BIN, de tipo formigón bituminoso e apertura de tamiz de 22 mm según UNE-EN 933-2 en capa intermedia/base, para unha distancia máxima de 40-50 km da planta.

CAMIÑO

20 Tm.

50,00 €

1.000,00

TOTAL MELLORA

1.000,00

MELLORA 4 : M.l. drenaxe de parte inferior de cuneta en zona de acumulación de auga.

 

PARTIDA

DESCRICIÓN

UNIDADES

PREZO UNITARIO

TOTAL

M.L. de dren para parte inferior de cuneta, realizado con tubo de drenaxe de PVC D=110 mm de diámetro incluso colocación e marterial filtrante (grava).

CAMIÑO (PK430 – PK480)

50 m.

22,00 €

1.100,00

TOTAL MELLORA

1.100,00

 

 

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2020).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e co disposto na Base décimo oitva das Reguladoras do Plan Concellos 2020..

En Cambados, a 16 de abril de 2021. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00