Start: 17 Agosto, 2022
00:00
End: 17 Agosto, 2027
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2022-1112 de data 17/08/2022, adxudicáronse as obras de LOTE 2 CORTIÑAS DE ABAIXO (CORVILLÓN), RÚA CAMIÑO DO CRUCEIRO E CAMIÑO DE O SINEIRO (VILARIÑO) á empresa “ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L., que as executará polo prezo e prazo de execución que se describe seguidamente:

ADXUDICATARIA: ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L. CIF B32404972

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

Prazo ofertado

Lote 2 Mellora

50.188,80

10.539,65

60.728,45

8.367,52

30 DÍAS NATURAIS

NON OFERTADA

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno dos Concellos e na Base décimo oitava das Reguladoras do Plan Concellos 2021 da Excma. Deputación de Pontevedra.

En Cambados, 17 de agosto de 2022. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00