Start: 7 Xullo, 2020
00:00
End: 7 Xullo, 2025
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0728, de data 06/072020, adxudicáronse o Lote 1 e Lote 2 das obras de MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS, ás empresas que se indican de seguido:

LOTE 1.- 1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro. 2. Camiño de O Cruceiro. 3. Rúa Capitana-Sabugueiro.4. Travesía Santa Mariña.5. Rua do Castro.6. Ramal Avda. Vilariño.7. Tramo Rua Nova

Adxudicatario:

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES MANUEL PÉREZ PORTELA, S.L. B36239861

Base impoñible:

77.185,60 €

IVE: 16.208,98 €

Total: 93.394,58 €

Baixa: 12.977,39 €

Ampliación prazo garantía: Tres anos (1+2)

Prazo execución das obras: 20 días.

MELLORAS A EXECUTAR OFERTADAS POLA EMPRESA

Camiño/Rúa/Trav.

Descrición dos traballos

Valor

1. Camiño de A Pedreira-Cruceiro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.665,60

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

240,00

2. Camiño de O Cruceiro

Preparación e formigonado de cuneta triangular tipo V-20 de 1,00 m de ancho e 10 cm espesor con formigón HM-20/sp/40 de 20 cm de profundidade, taludes 1/1 e dimensións segundo planos. Incluso formación da base de cuneta, refino compactación e nivelación.

1.540,00

3. Rúa Capitana-Sabugueiro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.056,00

Extracción 3 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

180,00

4. Travesía Santa Mariña

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.504,00

Extracción 3 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100mm e determinación de espesor e densidade.

180,00

5. Rua do Castro

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.760,00

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100mm e determinación de espesor e densidade.

240,00

6. Ramal Avda. Vilariño.

——

0,00

7. Tramo Rua Nova.

Regularización do vial con aglomerado en quente tipo D-12 con espesor aproximado de 2 cm, incluso parte proporcional de rega de adherencia.

3.065,60

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

1.532,80

Extracción 4 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade

240,00 €

Recalce de 2 canaletas sumidoiro de 6,00 m. e 8,00 m. e 8 pozos con dado de formigón HA-25 armado con fibras de aceiro con dosificación 30 kg/m3 e espesor mínimo de 25 cm, incluso sinalización, balizamento, curado e protexido con pranchas de aceiro ancladas ao pavimento durante o fraguado de polo menos cinco (5) días, independentemente do uso obrigatorio de aditivos acelerantes

1.744,00 €

IMPORTE TOTAL DAS MELLORAS DO LOTE 1.

14.948,00

LOTE 2.- 1. Camiño Couto de Arriba EP9301; 2. Camiño Couto de Abaixo EP9301; Camiño Xesteira EP9301; 4. Camiño Porto de Tragove; 5. Camiño Quintáns (Vilariño)

Adxudicatario:

COVSA A36008886

Base impoñible:

57.359,85 €

IVE: 12.045,57 €

Total: 69.405,42 €

Baixa: 14.865,37 €

Ampliación prazo garantía: Tres anos (1+2)

Prazo execución das obras: 30 días.

MELLORAS A EXECUTAR OFERTADAS POLA EMPRESA

Camiño/Rúa/Trav.

Descrición dos traballos

Valor

4.- Camiño Porto de Tragove.

Incremento de 1 cm. na capa de pavimentación mestura bituminosa en quente tipo AC 16 SURF 50/70 d

4.848,00

Extracción 6 probetas-testigo mestura bituminosa con diámetro 100 mm e determinación de espesor e densidade,

360,00

IMPORTE TOTAL DAS MELLORAS DO LOTE 2.

5.208,00

DESCARGAR DECRETO 2020-0728

 En Cambados, 07/07/2020. Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00