Start: 3 Xullo, 2024
00:00
End: 3 Xullo, 2029
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar o Decreto da Alcaldía, de data 03/07/2024, polo que se adxudican as obras de “DOTACIÓN DE INFRAESTRUTURAS NA AVDA. DE GALICIA PC2023” á empresa “SERVIZOS MEDIO AMBIENTALES DEL MIÑO, S.L.”.

Descargar Decreto da Alcaldía

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 3 de xullo de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

 

 

 

Fees & Tickets
Free
$0,00