Start: 24 Abril, 2018
00:00
End: 24 Abril, 2023
00:00

Por resolución desta Alcaldía, de data 24/04/2018, adxudicouse o contrato menor das obras de “ACTUACIÓNS SOBRE CAMIÑOS MUNICIPAIS: A VEIGA, REFOXOS E SARTAXES”, á empresa “NAROM, S.L.”, por importe de 36.360,02 € e 7.635,60  € de IVE, totalizando un importe de 43.995,62 € e cunha baixa de 6.825,25 € sobre o prezo de licitación (50.820,87 €).

As mencionadas obras atópanse subvencionadas polo AGADER, con cargo ao Plan de Melloras de camiños municipais 2017-2018.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP, polo disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno e pola Resolución del 18 de abril de 2017, para la concesión directa, mediante resolución, das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños municipais 2017-2018.

En Cambados, a 24 de abril de 2018. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00