Start: 22 Novembro, 2021
00:00
End: 23 Novembro, 2026
00:00

Por Decreto da Alcaldía nº 2021-1516, de data 19/11/2021, adxudicouse o contrato menor das obras de “REHABILITACIÓN DO LAVADOIRO O PILÓN”, á empresa PROMOREYBA, S.L.”, que as executará polo prezo e prazo de execución seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

8.264,46

8.215,34

21% IVE

1.735,54

1.725,22

Prezo

10.000,00

9.940,56

Baixa

59,44

Prazo de Execución Ofertado

2 MESES

As obras están subvencionadas polo Instituto de Estudos do Territorio, ao abeiro da RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas para actuacións de corrección de impactos paisaxísticos destinadas a concellos de Galicia, xestionadas por este instituto, e se establece a súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o ano 2021 (código de procedemento MT402B).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 22 de novembro de 2021. A alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma

Fees & Tickets
Free
$0,00