Start: 27 Novembro, 2023
00:00
End: 27 Novembro, 2028
00:00

ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

Por Decreto da Alcaldía nº 2023-2004, de data 27/11/2023, adxudicáronse os contratos de subministro de equipamento para os servizos municipais que se indican seguidamente:

LOTE 1: SUBMINISTRO BOMBA PARA REDE SANEAMENTO

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

14.133,80

2.968,10

17.101,90

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

ESPINA Y DELFÍN S.L.

13.884,30

2.915,70

16.800,00

301,90

LOTE 3: SUBMINISTRO PAPELEIRAS

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

2.650,00

556,50

3.206,50

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

SULO IBÉRICA, S.A.

2.107,10

442,49

2.549,59

656,91

LOTE 4: SUBMINISTRO CADEIRAS

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

2.070,00

434,70

2.504,70

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

INSTALACIONES Y MOBILIARIO COMERCIAL MENDOZA S.L.

1.701,95

357,41

2.059,36

445,34

LOTE 5: SUBMINISTRO TARIMA E PATAS.

Valor estimado €

IVE €

Orzamento base licitación €

6.491,26

1.363,16

7.854,42

Empresa:

Prezo s/IVE

IVE

Prezo c/IVE

Baixa

SPIRAL CONTRACT, S.L.

6.386,00

1.341,06

7.727,06

127,36

Os citados subministros están subvencionados ao 100% pola Excma. Deputación de Pontevedra, ao abeiro do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2023).

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transpoñen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 e polo disposto no artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, 27 de novembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00