Start: 13 Setembro, 2023
00:00
End: 13 Setembro, 2028
00:00

No día de hoxe, 13 de setembro de 2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación para proceder á apertura das ofertas electrónicas presentadas no SILEX, polas empresas que toman parte no procedemento aberto simplificado abreviado tramitado para a contratación das obras de “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN COUTO DE ABAIXO (CASTRELO)”, subvencionadas polo AGADER ao abeiro da RESOLUCIÓN de 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

A Acta da Unidade Técnica, estentida ao efecto, poderán  descargala no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 13 de setembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00