Start: 22 Setembro, 2023
00:00
End: 22 Setembro, 2028
00:00

No día de hoxe, 22 de setembro de 2023, reuníronse os membros da Unidade Técnica de Contratación para dar conta do informe-valoración das ofertas económicas e formular proposta de adxudicación do contrato das obras de “PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN COUTO DE ABAIXO (CASTRELO)”, subvencionadas polo AGADER ao abeiro da RESOLUCIÓN de 28 de febreiro de 2023 para a concesión das axudas correspondentes ao Plan de mellora de camiños rurais 2023-2024, cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenrolo Rural (Feader) no marco do Plan estratéxico da PAC 2023-2027 en Galicia.

A Acta da Unidade Técnica, estentida ao efecto, poderán  descargala no enlace que se inserta seguidamente:

DESCARGAR DILIXENCIA

En Cambados, 22 de setembro de 2023. Servizo de Contratación

Fees & Tickets
Free
$0,00