Start: 9 Agosto, 2021
00:00
End: 10 Agosto, 2026
00:00

No enlace que se xunta poderán descarga a Acta da Mesa de Contratación, estendida o día 09/08/2021, para dar conta do informe-valoración á documentación técnica (criterios dependentes dun xuízo de valor) e aperturar os arquivos electrónicos que conteñen as ofertas econonómicas e, se procede, formular proposta de adxudicación ao órgano de contratación das obras de “REMODELACIÓN DA PRAZA DE A XUVENTUDE“.

DESCARGAR ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN

En Cambados, 9 de agosto de 2021. Servizo de Contratación.

 

Fees & Tickets
Free
$0,00