Start: 30 Marzo, 2022
00:00
End: 30 Marzo, 2027
00:00

No enlace que se xunta poderán descargar a Acta da Mesa de Contratación, da sesión celebrada o día 30/03/2022, para dar conta das subsanacións efectuadas, xustificación da baixa desproporcionada e, se procede, formular proposta de adxudicación do contrato do servizo de “XESTORÍA LABORAL” ao órgano de contratación.

DESCARGAR ACTA

En Cambados, a 30 de marzo de 2022.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00