Start: 8 Xuño, 2020
00:00
End: 7 Xuño, 2025
00:00

No enlace que se xunta, poderán descargar a ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN Nº 2, celebrada no día de hoxe 08/06/2020, para dar conta do informe do Técnico Municipal ás ofertas presentadas polas empresas que tomaron parte no procedemento licitación aberto simplicado con división en lotes (lote 1 e lote 2) para a contratación das obras de “MELLORA DA CAPA DE RODADURA DE CAMIÑOS E VÍAS MUNICIPAIS“, financiadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2018-2019).

DESCARGAR

Cambados, 8 de xuño de 2020.
Servizo de Contratación.

Fees & Tickets
Free
$0,00