Start: 14 Setembro, 2023
00:00
End: 14 Setembro, 2028
00:00

Anuncio de aceptación de Contrato

En cumprimento do artigo 8.1 a) da Lei 19/20213, de 9 de novembro, de Transparencia acceso á información pública e bo goberno faise público o anuncio de aceptación do contrato menor do subministro para a “DOTACIÓN EQUIPAMENTO ÁREA RECREATIVA MIRADOIRO CASTRELO

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

2.Obxecto do contrato: DOTACIÓN EQUIPAMENTO ÁREA RECREATIVA MIRADOIRO CASTRELO

a)Tipo: Subministro

b)CPV: 34928200-0 Vallas. 34928210-3 Postes de madeira. 39121200-8 Mesas. 35261100-2 Paneis indicadores de mensaxes variables. 35261000-1 Paneis de información

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación a 3 empresas.

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor.

4.Valor estimado do contrato: 14.997,57 €

5.Presuposto base de licitación: 18.147,06 €

6.Número de ofertas recibidas: (3)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)

8.Aceptación do contrato menor:

a)Data de adxudicación: 14/09/2023

b)Data de aceptación do contrato menor: 14/09/2023

c)Nome do contratista adxudicatario: ECOPLANIN XESTIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, S.L.

d) Prezo de adxudicación:

Empresa

Prezo

s/IVE €

IVE €

Prezo

c/IVE €

Baixa €

ECOPLANIN XESTIÓN E INFORMACIÓN AMBIENTAL, S.L. B36905156

14.790,00

3.105,90

17.895,90

251,16

Prazo execución do subministro: 2 meses

Cambados, 14 de setembro de 2023. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00