Start: 9 Xuño, 2021
00:00
End: 9 Xuño, 2026
00:00

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: MELLORA DOS CAMIÑOS RURAIS DE CAMBADOS: CAMIÑO EN LOURIDO E CAMIÑO EN SERANTELLOS AGADER 2021-2022

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45233223-8 Traballos de repavimentación de calzadas

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Silex

3. Procedemento: Contrato menor.

4.Valor estimado do contrato: 37.677,77 €

5.Presuposto base de licitación:

Importe Neto: 37.677,77 euros

Importe Total: 45.590,10 euros

6.Número de ofertas recibidas: (2)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (2)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 08/06/2021

b)Data de aceptación do contrato: 09/06/2021

c)Nome do contratista adxudicatario: CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A. (COVSA)

d)Importe de adxudicación e vantaxes da oferta adxudicataria:

Empresa

Prezo

s/IVE

21%

IVE

Prezo ofertado

c/IVE

Baixa

COVSA

33.766,82

7.091,03

40.857,85

4.732,25

Mellora 1

MELLORA 1. CAMIÑO DE LOURIDO

Substitución de pasos salvacunetas de entradas as fincas, construción de novos pasos con tubo corrugado de PVC de 315 mm. de diámetro, formigonado con formigón en masa HM-20. Incluso demolición dos pasos existentes, escavación, retirada e transporte de residuos a vertedoiro e tratamento de residuos.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Paso salvacunetas con cano de tubo corrugado de PEAD saneamento de 0,315 m de diámetro exterior, dobre capa, SN8. Incluído escavación previa zanxa, colocación, 0,20 m3/ml. de formigón en masa HM- 20/sp/40, con p.p. de pezas especiais e medios auxiliares. Incluso demolicións, escavacións e retirada de residuos a vertedoiro autorizado e tratamento de residuos

120 ml

45,00

5.400,00

Mellora 2

MELLORA 2. CAMIÑO EN LOURIDO

Recrecido de tapa de pozo de bombeo con instalación de novo marco de ferro fundido, anclado a losa prefabricada de formigón con parafusos con resina, e reutilización da mesma tapa existente.

Descrición

Uds.

Prezo unitario

Total

Subministración e colocación de cerco de fundición dúctil para tapa cadrada de 60X60 cm, clase D-400, NTE/ISA-6, fixación con parafusos fixados con resina a losa de formigón prefabricada.

1 ud.

100,00

100,00

Cambados, 9 de xuño de 2021. A Alcaldesa, Fátima Abal Roma.

Fees & Tickets
Free
$0,00