Start: 3 Xullo, 2024
00:00
End: 3 Xullo, 2029
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP e do artigo 8.1. a) da Lei 19/2023, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno, faise público o anuncio de formalización do contrato de “SUBMINISTRO DE LUMINARIAS PARA VARIOS VIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS (PC2022 2024011298)

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “SUBMINISTRO DE LUMINARIAS PARA VARIOS VIAIS DO CONCELLO DE CAMBADOS (PC2022 2024011298)”

a)Tipo: Subministro.

b)CPV: 34928500-3 Equipo de alumeado de rúas; 34928510-6 Farois para o alumeado de rúas; 34928530-2 Lámpadas de alumeado público; 34993000-4 Luces para o alumeado de estradas.

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado.

4.Valor estimado do contrato: 41,869,06

5.Presuposto base de licitación: 50.661,56 €

6.Número de ofertas recibidas: (10)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (10)

8. Aceptación do contrato:

a)Data de adxudicación: 03.07.2024

b)Data de aceptación do contrato LCSP 159.6: 03.07.2024

c)Nome do contratista adxudicatario: Insatel Instalaciones, S.L:

d)Importe de adxudicación:

Empresa

Prezo s/IVE

IVE €

Prezo c/IVE €

Baixa €

INSATEL INSTALACIONES, S.L.

25.500,00

5.355,00

30.855,00

19.806,56

En Cambados, a 3 de xullo de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free