Start: 13 Marzo, 2024
00:00
End: 13 Marzo, 2029
00:00

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “RESTAURACIÓN DUN TRAMO DO MURO SUR DA FINCA HISTÓRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS REI” (2023029619)

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante: www.contratosdegalicia.gal

2.Obxecto do contrato: “RESTAURACIÓN DUN TRAMO DO MURO SUR DA FINCA HISTÓRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL LUIS REI”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45262620-3 Muros de contención. 45454100-5 Traballos de restauración

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Contrato menor

4.Valor estimado do contrato: 10.160,39 €

5.Presuposto base de licitación: 11.176,43 €

6.Número de ofertas recibidas: (1)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (1)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 12/03/2024

b)Data de formalización do contrato: 12/03/2024

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: D. Ramón Barros Rey

d)Importe de adxudicación:

Prezo s/IVE

IVE

TOTAL

Baixa

9.957,18 €

995,72 €

10.952,90 €

223,53 €

Cambados, 13 de marzo de 2024. O Alcalde, D. Samuel Lago Ozón.

Fees & Tickets
Free
$0,00