Bando: obrigas relacionadas coas parcelas que dispoñan de arborado ou exista maleza

Bando: obrigas relacionadas coas parcelas que dispoñan de arborado ou exista maleza

BANDO

Fátima Abal Roma, como Alcaldesa-Presidenta do Concello de Cambados, en base ás atribucións que me confire o artigo 21.1.e) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, en relación co disposto no artigo 84.1.a) do mesmo texto normativo, que establece a posibilidade de intervir a actividade dos cidadáns por parte dos Concellos, é polo que a través do presente BANDO.

FAGO SABER:

Co fin de mellorar a calidade e salubridade da nosa contorna, para o goce de todos os veciños/as, a Concellería de Medio Ambiente ven a recordar as OBRIGAS relacionadas coas parcelas que dispoñan de arborado ou exista maleza.

Tras a ultima notificación da Conselleria de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, sobre a corta de arborado e limpeza de maleza, faise saber a todos os veciños/as deste concello que teñen a obriga de de limpar os montes e ordear as parcelas forestais da seguinte forma tendo como prazo máximo de execución ata o 31 de maio.

 

Distancias mínimas OBRIGATORIAS a respetar polo arbolado

a) Con parcelas forestais 2 metros
b) Con terreos ubicados en solo rústico de especial proteción agropecuaria 10 metros
c) Con zonas dedicadas a labrantío, cultivo, prados ou pastos non clasificados de especial proteción agropecuaria (viñas..) 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, y 10 metros no resto de especies
d) Desde o límite do dominio público de vías (autoestradas, autovías, corredores, vías rápidas e carreteras convencionais) ou ferrocarril 4 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1, y 10 metros no resto de especies
e) Con pistas forestais principais 2 metros cando se empreguen as especies frondosas do anexo 1; no resto de especies, 4 metros en xeral, e 6 metros nos concellos declarados como zona de alto risco
f) Desde a proxeción do conductor máis externo, considerando a desviación máxima producida polo vento  egundo a normativa aplicable a cada caso, da infraestructura eléctrica 5 metros para todas as especies
g) Con canles fluviales de máis de 2 metros de ancho 5 metros cando se empreguen as especies de Frondosas do anexo 1, y 15 metros no resto de especies, a contar desde o dominio público. Non será de aplicación en actuacións de recuperación ambiental
h) Con edificacions, vivendas aisladas, urbanizacions, depósitos de basura, parques e instalaciones industriais ubicadas a menos de 400 metros do monte e fora de solo urbano e de núcleo rural 15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, y 50 metros no resto de especies
i) Con solo urbano, solo de núcleo rural e solo urbanizable delimitado 15 metros cando se empreguen as especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros no resto de especies
j) Con cámpins, gasolineiras e industrias ou instalaciones preexistentes que desenvolvan actividades perigrosas con arregro o establecido na Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia, ou na normativa de desenvolvemento 25 metros para especies de frondosas do anexo 1, e 50 metros para o resto de especies

 

ANEXO I

– Coníferas:

Pino silvestre: Pinus sylvestris L.

Tejo: Taxus baccata L.

– Frondosas:

Aliso: Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Arce: Acer pseudoplatanus L.

Abedul: Betula sp.

Fresno: Fraxinus excelsior L.

Fresno de hoja estrecha: Fraxinus angustifolia Vahl.

Castaño: Castanea sativa Mill.

Castaño híbrido: Castanea x híbrida (resistente tinta)

Cerezo: Prunus aviun L.

Roble: Quercus robur L.

Rebollo: Quercus pyrenaica Will.

– Frondosas:

Alcornoque: Quercus suber L.

Quercus rotundifolia Lam.

Avellano: Corylus avellana L.

Haya: Fagus sylvatica L.

Olmo: Ulmus glabra Huds.

Ulmus minor Miller.

Laurel: Laurus nobilis L.

Mostajo: Sorbus aria L.

Serbal de los cazadores: Sorbus aucuparia L.

Nogal: Juglans regia L.

Madroño: Arbutus unedo L.

Roble albar: Quercus petraea (Matts) Liebl.

Encina: Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.)

 

Tras a corta por incumprimento de distancias e por existencia de maleza nas parcelas forestais e montes, ten a OBRIGA de desbrozar os restos.

Leis de aplicación:

-Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia

-Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia

-Ley 5 2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en

Galicia

-Ley 9 2017 de diciembre de medidas fiscales y administrativas

Asimesmo compre indicar que é responsable e o propietario da parcela, sen prexuizo da responsabilidade civil subsidiaria do propietario, quen será responsable dos danos, prexuizos e molestias que ocasione.

Polo exposto prégase a todos os cidadáns para que en aras dunha óptima convivencia e da hixiene pública respecten a normativa citada.

 

En Cambados a 18 de maio de 2018.

A ALCALDESA-PRESIDENTA

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.