Emerxencia Social Municipal

O Concello dispón dunhas prestacións económicas de pagamento único, de carácter extraordinario e finalista, destinadas a aquelas persoas ou unidades familiares que precisen de apoios para a cobertura de necesidades básicas ante situacións puntuais e sobrevidas de emerxencia social. Entre elas: axudas para alimentación e vestido básicos, cobertura de gastos necesarios para o disfrute e mantemento da vivenda ou aloxamento habitual, gastos relativos á atención sanitaria non cuberta polos diferentes sistemas públicos…

Persoas ás que vai dirixido:

  • Persoas que acrediten non dispoñer dos recursos suficientes cos que afrontar os gastos específicos de primeira necesidade, derivados de continxencias extraordinarias.

Risga/AIS

Prestación de carácter periódico (Risga) ou non periódico (AIS) destinada a garantir uns recursos económicos de subsistencia a quen careza deles, mediante un proxecto personalizado de inserción (Risga) constituido por un conxunto de accións tendentes ao avance da integración persoal, familiar, social e, si é o caso, laboral da persoa beneficiaria.

A quen vai dirixido: