Solicitude de ocupación de vía pública mediante instalacións de postos e atraccións durante as festas do Albariño.

Solicitude de ocupación de vía pública mediante instalacións de postos durante as festas do Albariño

Prazo para presentar as solicitudes: Ata o día 16 de xullo (Non se autoriza a venda de alcol destilado nos postos ambulantes).

Durante as FESTAS DO ALBARIÑO, aplicaranse as seguintes tarifas por metro cuadrado:

 

CONCEPTO (€/M2)
 

Postos venda de bocadillos, hamburguesas e semellantes, fritidos, parrilladas e semellantes, polbo, churros, bebidas, xeados

 

a) Zona A 150,00 €
b) Zona B 75,00 €
Resto de postos
a) Zona A 50,00 €
b) Zona B 25,00 €
ATRACCIÓNS
a) Atraccións casetas e remolques
a.1) Casetas de tiro, pesca, dardos e casetas de xogo en xeral 300,00 €
a.2) Instalación de máquinas recreativas, remolque de grúas e semellantes, máquina expendedora de bebidas e de sancks 150,00 €
a.3) Tómbolas 1.000,00 €
b) Atraccións infantís
b.1) Ata 50 m2 400,00 €
b.2) Mais de 50 m2 600,00 €
c) Atraccións maiores
c.1) Ata 150 m2 1.000,00 €
c.2) Máis de 150 m2 1.500,00 €
Autorización para venda ó brazo de globos, barquiños etc…. 50,00 €

 

 

Zona A: Praza Fefiñáns, Rúa Real, Praza Asorey, Rúa Príncipe, Paseo da Calzada e Xardíns da Calzada, Praza do Concello e áreas limítrofes.

 

Zona B: Resto.

 

 

Lugares de presentación:

 

 • No rexistro electrónico.
 • Nas oficinas de Correos
 • Na oficina de rexistro presencial localizada na sede do Concello.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

 

Como presentar unha solicitude a través do Rexistro Electrónico (modalidade de Formulario Xenérico)

Importante: Para poder presentar a súa solicitude deberá ter DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor, xa que con eles pode asinarse a solicitude e ten o mesmo valor que a manuscrita.

PASO 1. Pique no seguinte vínculo ou copie e pegue a ligazón na barra de direccións do navegador:

https://cambados.sedelectronica.gal/?x=PTjRwGow*c64ntpiV0L4wHqy9ZT*5Ag07bUZQTb9HmwVPG5tj0PgHSpbrmRseTX0UWKeJSuHpVm9XCQBw2lDrk5UlOPCgBT9EQpPTWhC0*0-FDJ83NbD6DdDwBn9KQBYRFla3BerR0k

 

PASO 2. Elección de forma de acceso

 

Elixa forma de acceso e identifíquese. Se dispón de certificado dixital deberá introducir a clave unha vez pulse o botón “Acceder co meu certificado”. Se accede con usuario e contrasinal debe introducilos antes de pulsar “Acceder”, neste caso tamén dispón de información adicional que lle pode resultar útil se esqueceu a súa clave de usuario ou desexa rexistrarse.

 

PASO 3. Cumprimente a instancia e pulse o botón “Seguinte“.

 

PASO 4. Achegue a “Solicitude de ocupación de vía pública mediante instalacións de postos durante as festas do Albariño” debidamente cuberta e asinada xunto coa seguinte documentación que corresponda no seu caso:

 

 

Persoas físicas:

 

 • Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia para os cidadáns comunitarios ou tarxeta de residencia e permiso de traballo para os non comunitarios.
 • Certificación de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económica con indicación do epígrafe fiscal, nos casos que proceda, e declaración de alta no censo de obrigados tributarios.
 • Fotocopia do documento de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e xustificante do pago do último recibo de Autónomos.
 • Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil (cunha cobertura mínima de 150.000 euros) e recibo xustificativo do seu pago.
 • No caso de venda de alimentos: Certificado acreditativo de recibir formación en materia de manipulación de alimentos.
 • Certificado de revisión de instalación de gas, no seu caso.
 • Xustificante de ter aboado a exacción fiscal correspondente por ocupación de dominio público.
 • Declaración responsable asinada

 

 

Persoas xurídicas

 

 • Fotocopia do Cif
 • Fotocopia da Acta de constitución
 • Fotocopia dos Estatutos
 • Fotocopia da escritura de apoderamento outorgada a favor da persoa que asine a solicitude en representación da sociedade.
 • Certificación de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económica con indicación do epígrafe fiscal, nos casos que proceda, e declaración de alta no censo de obrigados tributarios.
 • Fotocopia do documento de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e certificado que acredite atoparse ó corrente no pagamento das obrigas coa Seguridade Social.
 • Fotocopia do documento oficial de identidade da persoa que exerza a actividade.
 • Copia do TC2 que acredite o pagamento das obrigas a Seguridade Social e no que conste o traballador que exerce a actividade.
 • Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil (cunha cobertura mínima de 150.000 euros) e recibo xustificativo do seu pago.
 • No caso de venda de alimentos: Certificado acreditativo de recibir formación en materia de manipulación de alimentos.
 • Certificado de revisión de instalación de gas, no seu caso.
 • Xustificante de ter aboado a exacción fiscal correspondente por ocupación de dominio público.
 • Declaración responsable asinada

 

 

Documentación adicional para atraccións:

 

 • Certificado de delitos de natureza sexual de todos os traballadores.
 • Certificado final da dirección da instalación pola técnico dirección facultativa.
 • Boletín da Instalación eléctrica e contrato de mantemento dos sistemas de protección contra incendios.

 

PASO 5. Asinar o documento

 

 

Para máis información chame ao seguinte número de teléfono:

986 520 902 o 986 520 943

Extensión: #771

Persoa de contacto: Susana