Solicitude de ocupación de vía pública mediante instalacións de postos e atraccións durante as festas do Albariño.

Mediante Resolución da Alcaldía do 05.07.2022 adoptáronse os seguintes acordos,

Instalación de postos, atraccións, casetas e remolques durante as Festas do Albariño

1.Aprobar os modelos de ocupación de vía pública mediante instalación de postos, atraccións, casetas e remolques durante as Festas do Albariño e facelos públicos na sede electrónica (https://cambados.sedelectronica.gal) e na web do Concello (https://cambados.es)

2.De superarse o número de solicitudes ao de espazos habilitados o criterio de concesión será
o da orde de presentación no Rexistro do Concello.

3.O prazo de presentación de solicitudes ábrese o vindeiro 07.07.2022.

Instalación de Food Trucks no Paseo da Calzada 

1.Aprobar os modelos de ocupación de vía pública mediante “Food Trucks” no Paseo da Calzada durante as Festas do Albariño e facelos públicos na sede electrónica (https://cambados.sedelectronica.gal) e na web do Concello (https://cambados.es).

2.De superarse o número de solicitudes ao de espazos habilitados requirirase aos interesados para a presentación dunha memoria da actividade, das instalacións e dos productos que se pretendan subministrar.
O criterio de concesión das autorizacións, neste caso, será a calidade das instalacións e dos productos a subministrar que será avaliada por unha Comisión de selección que será designada a estes efectos.

3.O prazo de presentación de solicitudes ábrirase o vindeiro 07.07.2022.


As solicitudes poderán presentarse presencialmente no Rexistro do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas ou electrónicamente a través da sede do Concello (https://cambados.sedelectronica.gal).


Condicións:
Deberá darse cumprimento a todas as condicións establecidas na solicitude de participación facéndose constar expresamente a prohibición do despacho de alcoholes destilados.

Durante as FESTAS DO ALBARIÑO, aplicaranse as seguintes tarifas por metro cuadrado:

CONCEPTO(€/M2)
 

 

Postos venda de bocadillos, hamburguesas e semellantes, fritidos, parrilladas e semellantes, polbo, churros, bebidas, xeados

 

 
a) Zona A150,00 €
b) Zona B75,00 €
Resto de postos 
a) Zona A50,00 €
b) Zona B25,00 €
ATRACCIÓNS 
a) Atraccións casetas e remolques 
a.1) Casetas de tiro, pesca, dardos e casetas de xogo en xeral300,00 €
a.2) Instalación de máquinas recreativas, remolque de grúas e semellantes, máquina expendedora de bebidas e de sancks150,00 €
a.3) Tómbolas1.000,00 €
b) Atraccións infantís 
b.1) Ata 50 m2400,00 €
b.2) Mais de 50 m2600,00 €
c) Atraccións maiores 
c.1) Ata 150 m21.000,00 €
c.2) Máis de 150 m21.500,00 €
Autorización para venda ó brazo de globos, barquiños etc….50,00 €

Zona A: Praza Fefiñáns, Rúa Real, Praza Asorey, Rúa Príncipe, Paseo da Calzada e Xardíns da Calzada, Praza do Concello e áreas limítrofes.

Zona B: Resto.

Lugares de presentación:

 • No rexistro electrónico.
 • Nas oficinas de Correos
 • Na oficina de rexistro presencial localizada na sede do Concello.
 • Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.
 • Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.
 • En calquera outro que establezan as disposicións vixentes.

Como presentar unha solicitude a través do Rexistro Electrónico (modalidade de Formulario Xenérico)

Importante: Para poder presentar a súa solicitude deberá ter DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor, xa que con eles pode asinarse a solicitude e ten o mesmo valor que a manuscrita.

PASO 1. Pique no seguinte vínculo ou copie e pegue a ligazón na barra de direccións do navegador:

https://cambados.sedelectronica.gal/info.3?x=dF8mHNJpmd3wRvw1Wvyg51BUZDlDfpFUHEfkzyUPwYUcsf3IDBX*4OmT9q2YwITX7VHYZkQ-tpnMfsLvYsHgiH7WCQrinfTOMiYZuHKbsnk

PASO 2. Elección de forma de acceso

Elixa forma de acceso e identifíquese. Se dispón de certificado dixital deberá introducir a clave unha vez pulse o botón “Acceder co meu certificado”. Se accede con usuario e contrasinal debe introducilos antes de pulsar “Acceder”, neste caso tamén dispón de información adicional que lle pode resultar útil se esqueceu a súa clave de usuario ou desexa rexistrarse.

PASO 3. Cumprimente a instancia e pulse o botón “Seguinte“.

PASO 4. Achegue a “Solicitude de ocupación de vía pública mediante instalacións de postos durante as festas do Albariño” debidamente cuberta e asinada xunto coa seguinte documentación que corresponda no seu caso:

Persoas físicas:

 • Fotocopia do DNI, pasaporte ou tarxeta de residencia para os cidadáns comunitarios ou tarxeta de residencia e permiso de traballo para os non comunitarios.
 • Certificación de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económica con indicación do epígrafe fiscal, nos casos que proceda, e declaración de alta no censo de obrigados tributarios.
 • Fotocopia do documento de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e xustificante do pago do último recibo de Autónomos.
 • Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil (cunha cobertura mínima de 150.000 euros) e recibo xustificativo do seu pago.
 • No caso de venda de alimentos: Certificado acreditativo de recibir formación en materia de manipulación de alimentos.
 • Certificado de revisión de instalación de gas, no seu caso.
 • Xustificante de ter aboado a exacción fiscal correspondente por ocupación de dominio público.
 • Declaración responsable asinada

Persoas xurídicas

 • Fotocopia do Cif
 • Fotocopia da Acta de constitución
 • Fotocopia dos Estatutos
 • Fotocopia da escritura de apoderamento outorgada a favor da persoa que asine a solicitude en representación da sociedade.
 • Certificación de estar dado de alta no Imposto de Actividades Económica con indicación do epígrafe fiscal, nos casos que proceda, e declaración de alta no censo de obrigados tributarios.
 • Fotocopia do documento de alta no réxime correspondente da Seguridade Social e certificado que acredite atoparse ó corrente no pagamento das obrigas coa Seguridade Social.
 • Fotocopia do documento oficial de identidade da persoa que exerza a actividade.
 • Copia do TC2 que acredite o pagamento das obrigas a Seguridade Social e no que conste o traballador que exerce a actividade.
 • Fotocopia da póliza de seguro de responsabilidade civil (cunha cobertura mínima de 150.000 euros) e recibo xustificativo do seu pago.
 • No caso de venda de alimentos: Certificado acreditativo de recibir formación en materia de manipulación de alimentos.
 • Certificado de revisión de instalación de gas, no seu caso.
 • Xustificante de ter aboado a exacción fiscal correspondente por ocupación de dominio público.
 • Declaración responsable asinada

Documentación adicional para atraccións:

 • Certificado de delitos de natureza sexual de todos os traballadores.
 • Certificado final da dirección da instalación pola técnico dirección facultativa.
 • Boletín da Instalación eléctrica e contrato de mantemento dos sistemas de protección contra incendios.

PASO 5. Asinar o documento

Para máis información chame ao seguinte número de teléfono:

986 520 902 o 986 520 943