Xestión Tributaria e Política Fiscal

Este Departamento ocúpase de realizar as xestións encamiñadas á consecución material das liquidacións dos tributos e doutros ingresos municipais, así como das recadacións, ao tempo que procura facer efectivo o principio de xeneralidade nas cargas tributarias dos obrigados ao pagamento a través da sección de inspección tributaria.

A elaboración dos orzamentos municipais, en coordinación cos diferentes departamentos municipais é outra das funcións desta Concellaría. Axustar os gastos e ingresos é o obxectivo fundamental nesta materia, sempre no marco da distribución dos recursos para atender as competencias e necesidades do concello e dos seus cidadáns.

En materia de políticas fiscais, deféndese a progresividade, considerando a situación económica e social nas figuras fiscais, con bonficacións ou desgravacións por tal condición. A suficiencia da recadación municipal ven determinada polas necesidades básicas que deben ser atendidas e pola loita contra o fraude fiscal e a economía mergullada.

Atención ao contribuínte

É a canle de comunicación entre o cidadán obrigado ao pago e os diversos servizos encargados de realizar a xestión e recadación de impostos, taxas e prezos públicos.

Entre as funcións que desenvolve atópanse as seguintes:

  • Información sobre os dereitos e obrigas do contribuínte.
  • Asistencia ao usuario do servizo de Xestión, Recadación e Inspección do Concello.
  • Asistencia nas declaracións tributarias e axuda na presentación de Autoliquidacións dos diferentes tributos contemplados nas ordenanzas fiscais municipais.
  • Información e tramitación de beneficios fiscais (exencións e bonificacións) dos diferentes tributos.
  • Emisión de certificados sobre os datos obrantes nos padróns e listaxes de cobro dos diferentes impostos e taxas.
  • Presentación de solicitudes para a tramitación de domicializacións bancarias para o pagamento de tributos.
  • Emisión de documentos de pago dos diferentes ingresos municipais.
  • Presentación de solicitudes para a tramitación de fraccionamento e aprazamento de débedas municipais.
  • Presentación de solicitudes para a tramitación de devolución de ingresos indebidos.
  • Presentación de solicitudes para a tramitación de reclamacións e recursos tanto na fase de xestión como na de recadación dos ingresos municipais.