ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS DO IBI, IAE E ICIO

ACORDO DE GOBERNO PARA MODIFICACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS REGULADORAS DO IBI, IAE E ICIO

Visto o convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP) para establecer un marco de colaboración entre a Xunta de Galicia e as diferentes administracións locais de Galicia, de xeito que poidan implicarse de maneira directa no fomento da implantación e fixación de empresas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, mediante a posta en marcha da iniciativa “Concellos Doing Business Galicia”, dentro do cal as Entidades Locais poderán asinar a súa adhesión ao convenio.

Á vista do expediente formado, a Concellería de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica, o Pleno da Corporación adoptou o seguinte ACORDO de modificación de Ordenanzas fiscais do Concello