Showing 9 from 9 Items

Count:
Sort by:
Order:
  • Festa do Albariño

Laureano Araujo recibiu o Premio Plácido Castro de Tradución

En Cambados foille entregado hoxe a Laureano Araujo o Premio Plácido Castro de Tradución que na súa XIXª edición gabou a súa tradución de Schlump, Erwin: Homicidio, do escritor suizo Friedrich Glauser. No acto, conmemorando o Día Internacional da Tradución, Constantino Cordal, padroeiro da Fundación e concelleiro de Cultura en Cambados, recordou os obxectivos do premio, […]

read more

Convocatoria do Pleno da Corporación

DECRETO En uso das atribucións conferidas a esta Alcaldía polo artigo 21.1.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local (LRBRL) e demáis preceptos concordantes do Regulamento de Organización, Funcionamiento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro e de conformidade co […]

read more

FESTA DO ALBARIÑO

Nos inicios da festa do albariño ninguén se podía imaxinar a importancia e repercusión que esta ía ter para o crecemento da vila. Foron moitas as cousas que se lograron grazas a ela, e así Cambados foi crecendo coa festa.

read more

MAIO E XUÑO ÉNCHESE DE ACTOS PARA CELEBRAR AS LETRAS GALEGAS

Durante o mes de maio nos centros educativos de Cambados organizarase unha exposición bibliográca “Libros coma mazás” con, aproximadamente, corenta obras de Carlos Casares e que estará instalada dous días en cada centro. Esta exposición itinerante farase coincidir cunha proxección audiovisual, “Carlos Casares, o señor dos libros” axeitada aos diferentes niveis educativos de primaria e […]

read more