ANUNCIO DE ADXUDICACIÓN

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 13 de xullo de 2016, adoptou acordo adxudicar á empresa ZONA DE OBRA-O ROSAL, S.L., o contrato menor das obras de “MELLORA DA SUPERFICIE DA PISTA DE ATLETISMO DE O POMBAL”, incluída no Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2016 da Excma. Deputación (Expte. PC2016016112), polo presuposto de 14.600,00 (Ive incluído) (Baixa de 5.400,00 €, sobre o prezo de licitación de 20.000,00 €), o prazo de garantía increméntase en 3 anos (1+3) e redución do prazo de execución en 2 meses e 23 días (8 días) (sobre prazo proxecto: 3 meses).

O que se fai público en cumprimento do establecido polo artigo 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, polo 53 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o TRLCSP e pola Base 15ª  das Reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o exercicio 2016.

Cambados, 14 de xullo de 2016.

A alcaldesa

Dª Fátima Abal Roma.

Arquivos adxuntos