Orde do Día do Pleno Ordinario do mes de Febreiro de 2017.

Arquivos adxuntos

Presentarase no salón de actos de ExpoSalnés o libro Política e Economía da Unión Europea, escrito por Tino Cordal, Xulio Pardellas e Celso Cancela, e publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo

Este venres 17 de febreiro, ás 20 horas, presentarase no salón de actos de ExpoSalnés o libro Política e Economía da Unión Europea, escrito por Tino Cordal, Xulio Pardellas e Celso Cancela, e publicado polo Servizo de Publicacións da Universidade de Vigo. Precisamente, os tres autores son profesores na Universidade de Vigo.

Tino Cordal é doutor en Ciencias Políticas e Socioloxía, e profesor da Área de Ciencia Política e da Administración. Ten publicado varios libros e numerosos artigos sobre a Unión Europea.

Xulio Pardellas é doutor en Economía e profesor titular do Departamento de Economía Aplicada. Tamén leva publicado numerosos libros e artigos sobre o proceso de integración europea.

Celso Cancela é profesor contratado doutor de Ciencia Política e da Administración. Ademais, é titular da Cátedra JeanMonnet “Understandingthe EU inthe 21st century”, concedida pola Comisión Europea. Conta tamén con numerosas publicacións sobre a Unión Europea.

O libro que presentan este venres en ExpoSalnés ten como obxectivo ofrecer ao lector unha visión breve, pero con rigor, do funcionamento da Unión Europea dende unha perspectiva multidisciplinar, que implica o enfoque político e institucional, unido ao encadramento económico, coa finalidade de facilitar os elementos e claves básicas para comprender e interpretar as principais actuacións comunitarias. En consecuencia, o libro esta dividido en dúas partes que se corresponden cos obxectivos descritos. A primeira parte (“Política e Institucións Europeas”) analiza a historia do proceso de construción europea e as institucións comunitarias como instrumento fundamental de Europa, intentando ofrecer ao lector o esencial para comprender os procedementos de toma de decisións políticas.

A segunda parte (“Economía Europea”) céntrase na definición e análise dos principios de intervención nos mercados, no desenvolvemento rexional, nas actuacións sobre aspectos sociais e de política exterior, e, finalmente, na construción da Unión Monetaria e no orzamento comunitario. En definitiva, trátase dun libro de estudo e consulta que lles permitirá aos seus lectores achegarse con facilidade á comprensión elemental do conxunto da dinámica europea, así como aos instrumentos económicos, políticos e xurídicos que permitiron e manteñen a garantía institucional do proceso de integración europea.

 

Esta fin de semana, o salón Peña acolle unha dobre xornada de Noites Mouchas. Neste caso, as actividades a desenvolver serán "o que necesitas é amor", o venres ás 22:30, unha alternativa diferente e divertida para os mozos e mozas sen parella, aínda que os que a teñen tamén poderán acudir.

E o sábado, tamén ás 22:30, será o momento de "Noite on Rol", onde cada participante terá unha ficha de personaxe na cal figura a información básica deste, ademáis dunha lista de atributos e habilidades cunha puntuación numérica. O mestre de rol proporá situacións e os xogadores terán que resolvelas.

Se aínda non estás inscrito, lembra que podes cubrir a túa folla de inscripción na OMIX, no Concello ou a través do email noitesmouchas@gmail.com

 

Arquivos adxuntos

As traballadoras e traballadores que sexan contratados para realizar as obras ou prestar os servizos polos que se outorgue a subvención deberán ser persoas desempregadas.

 

O Concello de Cambados vai contratar un total de 34 persoas desempregadas neste exercicio 2017 a través de dous plans da Deputación de Pontevedra, por un lado vanse contratar un total de 30 persoas mediante o Plan de Obras e Servicios (Plan Concellos), 2017, e por outra banda ven de aprobarse, a inclusión deste concello no Plan de Practica Laboral 2017, no que se admite a inclusión de 4 bolseiros para o exercicio 2017.

O Plan de Emprego, incluído na liña 3 do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o exercicio 2017, permite destinar un total de 207.565,98 €  na contratación de desempregados para a conservación e funcionamento de bens e servizos municipais, a través  da prestación de servizos mínimos de competencia municipal, de interese xeral e social, e por outra banda a inserción dos colectivos máis desfavorecidos e con dificultades para encontrar un posto de traballo, propiciado pola actual crise económica, vítimas de violencia de xénero, candidatos maiores de 45 anos, candidatos que formen unha familia monoparental con fillos a cargo, persoas candidatas con renda máis baixa, e persoas candidatas con cargas familiares.

As traballadoras e traballadores que sexan contratados para realizar as obras ou prestar os servizos polos que se outorgue a subvención deberán ser persoas desempregadas, inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados e que estean dispoñibles para o emprego. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección coma no da formalización do contrato. Os traballadores serán seleccionados mediante a presentación da correspondente oferta na oficina pública de emprego, nos modelos normalizados para o efecto, facendo referencia ós requisitos e características que deben reunir as persoas que sexan contratadas para o adecuado desempeño das funcións inherentes ós postos de traballo ofertados. Para a xestión das ofertas establécese como ámbito de busca de emprego o municipio do concello de Cambados.

O concello será quen realice a selección definitiva dos candidatos, a través dos funcionarios municipais e de conformidade coa normativa aplicable, na forma prevista e segundo os criterios sinalados na orde destas axudas onde se priorizara a inclusión de desempregados en colectivos máis desfavorecidos e con dificultades para encontrar un posto de traballo. Vaise contratar mediante este plan:

DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS.

8 operarios de mantemento, cunha xornada de 25 horas semanais, con data de inicio prevista o 01/03/2017 e ata o 31/12/2017.

1 operario de mantemento, 1 albanel, 1 electricista e 1 fontaneiro cunha xornada de 35 horas semanais, con data de inicio en marzo de 2017 de finalización o 31 de decembro de 2017

 6 operarios de mantemento, cunha xornada de 35 horas semanais, con data de inicio en xuño de 2017 e ata o 31/12/2017.

As principais actuacións a desenrolar serán a de detección de vertidos incontrolados, actuacións para a  recuperación de sendas, con desbroces, limpeza de sendas e camiños,e mantemento de mobiliario urbano, colocación de sinalizacións e instalación doutros (paleiras, puntos de observación, bancos etc.) Mantemento en edificios de titularidade municipais, (colexios, centros culturais, centros deportivos, pavillóns, etc),  consistentes en traballos de fontanería, electricidade, pintura , etc. Limpeza e mantemento viario, recuperación de vías de pedra coa reposición do adoquinado, pintura de beirarrúas, mobiliario urbano, mantemento e limpeza de instalacións de titularidade  municipal, ou centros que o mantemento sexa de competencia municipal centros culturais, biblioteca, museos, colexios etc.

MANTEMENTO E ACTUACIONS EN MATERIA  MEDIOAMBIENTAL.

1 Técnico Medioambente, cunha xornada de 25 horas semanais, e con data de inicio 01/03/2017 ata o 31/12/2017.

1 Coidador-Recolledor de cans, cunha xornada de 25 horas semanais, e con data de inicio o 01/03/2017 ata o 31/12/2017,  para a colaboración co refuxio de animais.

As principais actuacións a desenrolar serán eliminación de vertidos incontrolados poñéndose en marcha actuacións para a  recuperación de sendas, con desbroces, limpeza tamén de camiños,  mantemento de mobiliario urbano, colocación de sinalizacións e instalación doutros (paleiras, puntos de observación, bancos, xestión do punto limpo, catalogación e adopción de medidas para a erradicación de especies invasoras. Campañas de concienciación medioambiental, consistentes en charlas informativas a poboación, nenos en idade escolar, carteis informativos, adquisición de contadores e reposición de contedores existentes. Colaboración co refuxio de animais, tanto na aportación de persoal para a recollida de animais, asi  como nas distintas campañas informativas e de concienciación social.

DEPARTAMENTO DE CULTURA.-

2 Auxiliares de Cultura cunha xornada de 35 horas semanais, e con data de inicio o 01/03/2017 ata o 31/12/2017.

2 Auxiliares de Cultura, cunha xornada de 25 horas semanais, e con data de inicio o 01/03/2017 ata o 31/12/2017.

Nestes últimos anos a oferta de actividade culturais, e servizos veuse incrementado significativamente, estanse a levar a cabo unha gran cantidade de actividades, tales como actividades dirixidas a nenos, exposicións, plan madruga, cursos, actuación culturais, ludotecas, etc., polo que é necesario o reforzo do persoal do Concello debido tamén o incremento de usuarios, e tamén a posta en marcha de novas iniciativas dirixidas á colectivos como adolescentes, na que a oferta cultural é moi escasa. 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS .

5 Auxiliares de Apoio, cunha xornada de 25 horas semanais, e con data de inicio o 01/03/2017 ata o 31/12/2017

1 Traballador/ra Social, cunha xornada de 25 horas semanais, e con data de inicio o 01/03/2017 e con data de finalización o 31/12/2017.

Realizando tarefas de servizo de apoio nas tarefas de Intervención, Contabilidade, Rexistro, Xestión Documental, Control Orzamentario, Asesoramento fiscal sobre as bonificacións existentes o contribuínte, Apoio no Negociado de Persoal,  así como apoio na Oficina Municipal  de Atención ó Consumidor, etc… e un Traballador/ra Social, para reforzo nos servizos municipais debido o gran número de usuarios do mesmo, que actualmente están a sufrir un retraso na súa atención debido a falta de persoal.

 

 

Mentres, a través do Plan de Practica Laboral 2017, vai permitir a contratación de 4 bolseiros durante o este ano remunerados entre 700 e 800 euros o mes:1 Diplomado ou Graduado en maxisterio de Educación Infantil, 1 Enxeñeiro Industrial, Orientación en Organización Industrial/Grao en Enxeñería en Organización Industrial e dous Diplomados/Grao en Dirección e xestión Pública para colaborar na implantación de novos programas municipais de xestión pública no que se pretende reducir os custes e as posibles deficiencias existentes nos mesmos.

O Concellaría de Servizos Sociais, informa dunha nova actividade iniciada durante o presente curso escolar 2016-17 e dirixida ao profesorado e alumnado (nenos/as de 10 -11 anos) de 5º curso de Educación Primaria dos centros educativos do Concello de Cambados: I edición dos  Obradoiros "TBO e non che creo” (intervención socio educativa sobre a prevención do uso/abuso de alcohol e elaboración dun cómic sobre os mitos do alcohol).

Esta actividade está organizada por parte do Servizo Preventivo Asistencial de Drogo-dependencias (Equipo de Prevención)  durante a próxima semana (13-17 de febreiro de 2017).

DATAS

HORARIO

CENTROS PARTICIPANTES

CURSO

13/02/17

09:50h.-11:30h.

12:20h.-14:00h.

CEP  "Antonio Magariños Pastoriza"

 

5º EP

 

 

14/02/17

12:00h.-13:40h.

CEIP "Castrelo"

15/02/17

09:00h.-10:40h.

CEIP "San Tomé"

16/02/17

09:15h.-11:00h.

CEIP  "Enrique Barreiro Piñeiro"

17/02/17

12:20h.-14:00h.

CEIP  "Corvillón" 

 

POBOACIÓN PARTICIPANTE:

153 ( 146 alumnos/as; 7 profesores/as). 6 obradoiros (12 sesións)

         

A duración dos obradoiros é de 1 h. 40 minutos ou 2 horas aproximadamente (2 sesións).

Segundo a última Enquisa sobre uso de drogas en ensinanzas secundarias en España (Estudes 2014-15), do Ministerio de Sanidade, case o 80% (78,9%)  dos mozos/as españois entre 14-18 anos probaron o alcohol algunha vez na súa vida, prevalencia que é do 57,4% aos 14 anos. A idade media de inicio no consumo é de 13,8 anos e o  consumo semanal comeza por termino medio aos 15 anos.

Como datos inquietantes sinalar que a primeira borracheira sitúase aos 14,8 anos e 1 de cada 3 mozos/as ten un consumo de alto risco (consumo en atracón ou "binge drinking" : 5 ou máis vasos, cañas ou copas de alcohol en un intervalo de tempo de 2 horas aproximadamente) nos últimos 30 días.

O consumo de alcohol forma parte da nosa cultura, sendo a droga máis consumida no noso pais e da que se ten unha percepción de risco ou perigosidade máis baixa (só un 47% pensa que tomar 5 ou 6 copas un fin de semana supón un risco). Dende idades temperás escoitamos e interiorizamos diversos mitos e falsas crenzas sobre os posibles beneficios asociados ao seu consumo.

A través de esta actividade queremos incidir nas idades previas ao inicio do consumo de alcohol co obxectivo de modificar a percepción de normalidade do consumo, incrementar a percepción de risco, modificar a percepción normativa do grupo e as crenzas erróneas ou mitos en relación ao uso do alcohol.

Incidindo no importante papel da familia na prevención do uso do alcohol nos menores, hoxe día 10 de febreiro de 2017, levarase a cabo unha charla dirixida aos pais/nais da ANPA do Colexio "Salesianos - A Mercé", ás 19:30h.

INTERVENCIÓNS SOCIOEDUCATIVAS NA ESCOLA OBRADOIROS “E TI QUE OPINAS”

Durante os días 20-23, 27 de marzo está programada a realización dos Obradoiros "E ti que opinas?", dirixidos ao  alumnado (11-12 anos) e profesorado de 6º curso de Ed. Primaria. Durante os días 4, 20 e 21 de abril están programadas actividades dirixidas a diferentes cursos de 3º-6º de Ed. Primaria.

Nestes obradoiros abordaranse temas relacionados coa publicidade, drogas legais (alcohol e tabaco) , presión de grupo, adicción as novas tecnoloxías e resolución de conflitos/respecto.

DATAS

CENTROS PARTICIPANTES

CURSO

20/03/17

21/04/17

CEP "Antonio Magriños Pastoriza"

6º EP

3º-4º EP

21/03/17

20/04/17

CEIP  "Castrelo"

6º EP

3º 6º EP

22/03/17

04/04/17

CEIP  "Corvillón"

6º EP

5º-6º EP

23/03/17

CEIP  "Enrique Barreiro Piñeiro"

6º EP

27/03/17

CEIP "San Tomé"

6º EP

POBOACIÓN PARTICIPANTE:

330 ( 315 alumnos/as; 15 profesores/as)

11 obradoiros (22 sesións)

Os obradoiros son impartidos polo persoal da Área de Prevención do S.P.A.D. (Servizo Preventivo Asistencial de Drogo-dependencias)

O Concello de Cambados e o Centro de transfusión de Galicia impulsan a participación dos veciños e veciñas nas campañas de doazón de sangue para garantir o labor dos hospitais galegos, que precisan 10.000 doazóns de sangue cada mes.

Podes doar sangue se tes entre 18 e 65 anos, e pesas máis de 50 quilos. Persoal sanitario revisará a túa saúde antes da doazón de sangue. Para doar sangue hai que almorzar e despois de xantar esperar 2 horas. É imprescindible levar a tarxeta de doador, DNI ou documento similas, así como informar ao médico si se está a tomar algún medicamento.

Para realizar a doazón podes acudir a:

 

CAMBADOS
Unidade móbil xunto ao Centro de Saúde
Martes, 14 de febreiro. De 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas.
Mércores, 15 de febreiro. De 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas.

 

Queremos facer un agradecemento especial a todas as persoas que participan cada ano nas campañas de doazón de sangue. Cambados conta con 2069 doadores censados que realizaron 15743 doazóns dende a primeira visita da unidade móbil do CGT en 1995. Grazas a este xesto solidario, cada día os hospitais atenden unha media de 2700 urxencias, realizan máis de 500 intervencións cirúrxicas e levan a cabo 3 transplantes de órganos e tecidos.

 

Dende a Área de Medio Ambiente, do Concello de Cambados, realizáronse importantes modificacións na xestión do Punto Limpo, pese a que levaba mais de dez anos en funcionamento o deterioro nas instalacións e no seu correcto funcionamento eran máis que evidentes. Entre as medidas correctoras que se levaron a cabo podemos citar:

 

 • Novo emprazamento dos residuos perigosos no almacén de RPs.

 • Clasificación e separación dos residuos perigosos almacenados. Adquisición de novos colectores.

 • Identificación do emprazamento de almacenamento para os residuos perigosos e os seus correspondentes códigos LER .

 • Instalación da porta do almacén de RPs.

 • Colocación dun cartel cos pictogramas de risco para facilitar a identificación dos residuos por parte dos operarios do Punto Limpo.

 • Creación de libros de rexistro diferenciados : rexistro de residuos non perigosos e rexistro de residuos perigosos.

 • Arquivo dos rexistros antigos para unha mellor localización de ser preciso.

 • Asesoramento dos operarios para unha mellor segregación dos residuos perigosos e non perigosos.

 • Instalación de novos colectores para a recollida de residuos non perigosos.

 • Mellora na segregación no colector de voluminosos.

 • Entrega da guía para a clasificación de residuos nos puntos limpos da Xunta de Galicia ós operarios.

 • Tramitación da Ordenanza de Funcionamento das instalacións do PL.

 • Adhesión a os seguintes convenios de colaboración:

  1. Convenio Marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de Galicia e as Entidades Xestoras dos Sistemas Integrados de Xestión (SIX) de Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos (RAEE).

  2. Convenio Marco de Colaboración entre a Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as Entidades Xestoras dos Sistemas Integrados de Xestión (SIX) de Residuos de Pilas e Acumuladores.

 • Reparación do peche do recinto por parte do departamento de obras, así como o illamento dunha zona do almacén de residuos perigosos para cumprir ca normativa.

 • Solicitude de presupostos para a xestión dos diversos residuos a xestores autorizados.

 

Grazas a estas modificacións por primeira vez o Concello de Cambados facturou preto de 1000€, que lle serán ingresados pola boa xestión realizada.

A alerta laranxa por temporal do pasado venres, obrigou á cancelación da primeira das “Noites Mouchas” do Concello de Cambados. Ante a imposibilidade de levar a cabo a actividade “Furor, Furor”, decidiuse buscar unha nova data para a realización desa actividade.

Despois de valorar varias datas, decidiuse optar polo sábado 4 de marzo para a realización da actividade que en principio estaba prevista en segundo lugar, “Ándale Wey! Noites pinches”, comezando as veladas de ocio alternativo o vindeiro venres 10 de febreiro coa actividade inicial “Furor, Furor”

Furor, Furor” é unha recreación dun exitoso concurso televisivo no que os participantes terán que superar unha serie de divertidas probas que inclúen respostar a preguntas e incluso cantar, mentres que “Ándale Wey!” é unha velada adicada á cultura mexicana, con xogos e obradoiros de cociña.

O resto das actividades previstas mantéñense sin cambios, sendo estes dous os únicos axustes no calendario. Dende a concellaría de Xuventude do Concello de Cambados, anímase a tódolos mozos e mozas de entre 16 e 35 anos a participar nestas xornadas.

 

Laura López Romero, membro do grupo Udipre da Facultade de Psicoloxía de Santiago de Compostela, impartirá mañá xoves, ás 19:30 na biblioteca do CEIP San Tomé unha charla sobre "comportamento: normas e límites"

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina