Nestas datas rematáronse as obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES DA CANCEIRA MUNICIPAL (Expte.: 2017008501)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo a una baixa xerada por unha das obras do Plan Provincial de Obras e Servizos 2016 (PC/2016), executadas pola empresa adxudicataria "ACEVI, S.L.", por un importe de 7623.00 € (IVE incluído).

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

En Cambados, a 18 de setembro de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.