INSERCIÓN ANUNCIO BOPPO 29.8.2017. PRAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 13 DÍA NATURAIS A CONTAR DENDE O SEGUINTE AO DA INSERCIÓN DO ANUNCIO. REMATA PRAZO PRESENTACIÓN OFERTAS 11.9.2017.

CONCELLO DE CAMBADOS-ANUNCIO LICITACIÓN

Por Resolución da Alcaldía de data 22/08/2017, foron aprobados os Pregos de Cláusulas Administrativas Particulares que rexerán a seguinte licitación:

1. ENTIDADE ADXUDICADORA.

a) Organismo: Concello de Cambados.

b) Dependencia: Secretaría-Servizo de Contratación.

c) Número de expediente: 2987/2017.

2. OBXECTO DEL CONTRATO.

a) Descrición do obxecto: Dotación de infraestruturas no polígono de O Salnés (Convenio Cambados-Ribadumia).

b) Prazo de execución: 2 meses.

c) CPV:  45233142-6,  45233221-4,  45233161-5, 45233340-4.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN.

a) Tramitación: urxente. b) Procedemento: aberto, con varios criterios de adxudicación.

4. PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÓN.

Presuposto: 142.760,33 €, IVE 29.979,67 €, cun importe total de 172.740,00 €.

5. GARANTÍA definitiva

5% do importe de adxudicación.

6. OBTENCIÓN DA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.

a) www.cambados.es Taboleiro de anuncios.

b) Entidade: Concello de Cambados

c) Dirección: Praza do Concello, 1 (36630 Cambados)

d) Teléfono: 986520943 Extensión #747. Fax: 986524866

e) Correo electrónico contratacion@cambados.es

f) Sede electrónica: cambados.sedelectronica.gal

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.

Clasificación: Non se esixe.

8. PRESENTACIÓN DAS OFERTAS.

a) Data límite de presentación: As proposicións entregaranse no Rexistro Xeral do Concello en horario de 8.30 a 14:30 horas, de luns a venres, no prazo de trece días naturais contados a partir do día seguinte á publicación do último dos anuncios, no perfil do contratante ou no BOP da Provincia.

b) Documentación a presentar: A sinalada no Prego de Cláusulas.

9. APERTURA DAS OFERTAS. Na data establecida na Cláusula 2.6 do Prego.

10. CRITERIOS BASE PARA A ADXUDICACIÓN. Os establecidos na Cláusula 2.7 do Prego.

11. GASTOS DE ANUNCIOS. Serán por conta do licitador que resulte adxudicatario.

12. PÁXINA WEB ONDE SE INSERTARÁN TÓDOLOS ANUNCIOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS Á CONVOCATORIA DO PRESENTE CONTRATO. www.cambados.gal sección Taboleiro de Anuncios.

En Cambados, a 22 de agosto de 2017. O Alcalde acc., D. Víctor Caamaño Rivas.

Enlaces