PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

 

Recentemente veñen de rematarse as obras do contrato menor das obras de “ESTACIÓN DE BOMBEO DE AUGAS RESIDUAIS NO LUGAR DE LAXES-CORVILLÓN”, subvencionada ao 100%  con cargo ao Plan de Obras e Servizos (PC/2016) da Excma. Deputación (Expte. PC2016006530), adxudicadas á empresa “FONTEFRÍA, S.L.” polo presuposto de 13.880,00 (Ive incluído).

O que se fai público en cumprimento do establecido polo artigo 8.1. a) da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, polo 53 do R.D.L. 3/2011, de 14 de novembro polo que se aproba o TRLCSP e pola Base 15ª  das Reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal para o exercicio 2016.

Cambados, 12 de agosto de 2016.

 

 

 

 

Arquivos adxuntos