Visto que existe un erro na data do segundo exercizo procede en atención ao previsto no artigo 109.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas á retificación do erro de feito apreciado de oficio quedando o apartado segundo da resolución redactado do seguinte xeito:
 
“Segundo.- O primeiro exercizo (Comprobación da estatura e probas físicas) realizarase o xoves 25 de maio ás 09:00 horas no Pabillón do Pombal, debendo acudir con roupa deportiva e co DNI. O segundo exercizo (proba de coñecementos), para os que sexan declarados aptos no primeiro, realizarase no Salón de Plenos do Concello de Cambados ás 12:00 horas o xoves 25 de maio ás 12:00 horas (deberán acudir provistos do DNI e de bolígrafo).”
Arquivos adxuntos

Por Resolución da Alcaldía, de 5 de maio de 2017, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local. Con data de 19 de maio de 2017 dictouse resolución da Alcadía na que se acordaba aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo e se concedía un prazo de 3 días naturais para poder subsanar os defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión. Trancorido e prazo e visto o artigo 20 do Real Decreto 364/95, do 20 de marzo, e na base novena da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local

RESOLVO:

Primeiro.- Aprobar a lista definitiva de admitidos e excluidos no proceso selectivo que figura como anexo I desta providencia, con expresión das causas de exclusión, debendo expoñerse a mesma no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na web oficial do Concello (www.cambados.es).

Segundo.- O primeiro exercizo (Comprobación da estatura e probas físicas) realizarase o xoves 25 de maio ás 09:00 horas no Pabillón do Pombal, debendo acudir con roupa deportiva e co DNI. O segundo exercizo, para os que sexan declarados aptos no primeiro, realizarase no Salón de Plenos do Concello de Cambados ás 12:00 horas o xoves 20 de maio (deberán acudir provistos do DNI e de bolígrafo).

Terceiro.- Nomear aos membros do órgano de Selección que serán os que figuran no Anexo II desta resolución.

Arquivos adxuntos
Resolución da Alcaldía, de 5 de maio de 2017, aprobáronse as bases da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local.
 
De conformidade co previsto no artigo 20 do Real Decreto 364/95, do 20 de marzo, e na base novena da convocatoria para a contratación temporal de catro auxiliares de policia local
 
RESOLVO:
 
Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluidos no proceso selectivo que figura como anexo I desta providencia, con expresión das causas de exclusión, debendo expoñerse a mesma no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na web oficial do Concello (www.cambados.es).
Arquivos adxuntos

En arquivo adxunto insértase a Acta da Mesa de Contratación celebrada na mañá de hoxe, día 10 de maio de 2017, na que se procedeu á apertura dos Sobres A)  e Sobres B), das obras de "CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL".

Cambados, 10 de maio de 2017. A Secretaria da Mesa de Contratación.

Enlaces

Rematadas as obras de "PAVIMENTACIÓN EN LOURIDO-SARTAXES (CASTRELO)", subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos de competencia municipal para o exercicio 2016, estas foron adxudicadas á empresa "NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.", por un importe de 16.446,66 €, cunha baixa de 6.649,34 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto na Base 15 das Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Cambados, 10 de maio de 2017. Servizo de Contratación.

Recentemente finalizaron as obras de "CONSERVACIÓN DO MUIÑO DE MAREAS DE A SECA" subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial, con cargo ao programa de rehabilitación do patrimonio histórico-cultural, convocatoria 2016.

As obras foron adxudicadas á empresa "ACEVI, S.L.", por un importe de 6.073,67 (Ive incluído), producíndose unha baixa de 3.275,16 €.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8 e) das Bases Reguladoras da convocatoria e no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno.

Cambados, 9 de maio de 2017. Servizo de Contratación.En relación co expediente do contrato menor das obras de “CONSOLIDACIÓN DE TALUDES NA CANCEIRA MUNICIPAL”, convócase aos membros da MESA DE CONTRATACIÓN, para o vindeiro mércores, día 10 de maio de 2017, ás 13.30 horas, no Salón de Plenos da Casa Consistorial, co obxecto de trata-los asuntos seguintes:
1º.- Cualificación da documentación xeral contida nos sobres A) e, se procede.
2º.- Apertura dos sobres B), oferta económica, e formular proposta de adxudicación do contrato á Alcaldía/Xunta de Goberno Local, se procede.

En Cambados, a 9 de maio de 2017. O Alcalde accidental, D. Víctor Caamaño Rivas.
 

CONVOCATORIA

PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CATRO AUXILIARES DE POLICIA LOCAL NO CONCELLO DE CAMBADOS EN ÉPOCA ESTIVAL.
 


Con data de 5 de maio de 2017, a Alcaldesa do Concello de Cambados, por avocación acordou aprobar as Bases e a convocatoria para a contratación temporal de 4 auxiliares de Policía Local.

Modalidade do contrato: laboral temporal de duración determinada, a tempo completo por acumulación de tarefas.

Duración: 6 meses

Xornada: semanal (37,5 horas)

Presentación de solicitudes, data e horario: Instancia dirixida á Alcaldesa, durante o prazo de 5 días naturais, en modelo que se facilitará no Rexistro Xeral da Corporación, a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no FARO DE VIGO (insertado o anuncio o día 09/05/2017), en horario de 8,30 a 14,30 horas. Se o último día do prazo  fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

Bases: Pódense consultar na Secretaría Xeral do Concello, en na páxina web www.cambados.gal. (Taboleiro de anuncios)

En Cambados a 8 de maio de 2017. O ALCALDE EN FUNCIÓNS. Asdo: Victor M. Caamaño Rivas.

 

Arquivos adxuntosEnlaces

Pola Excma. Deputación Provincial concedeuse a este Concello, con  cargo ao Plan de obras e servizos (Plan Concellos 2017), Liña 2 Pagamento a acredores de gastos correntes, unha subvención por importe de 34.696,66 €, que foi destinada ao pagamento da factura da Sociedade Galega de Medio Ambiete, S.A., relativa ao tratamento dos resíduos urbanos do mes de xaneiro de 2017.

O que se fai público en cumprimento da Base décimo quinta, das Reguladoras e convocatoria do mencionado Plan de Obras e Servizos, e de acordo co disposto no artigo 8.1. c) da Lei 19/2013, de 9 de novembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

En Cambados, 8 de maio de 2017. O Alcalde Accidental, D. Víctor Caamaño Rivas.

 

Por Resolución da Alcaldía de avocación de competencias adxudicáronse os contratos seguintes:

- Resolución de data 11/04/2017, adxudícase á empresa "NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U." o contrato das obras de "PAVIMENTACIÓN DE CAMIÑOS EN LOURIDO-SARTAXES, CASTRELO", por importe de 16.446,66 € (Ive incluído), cunha baixa de 6.649,39 € sobre o prezo de licitación.

As indicadas obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

- Resolución de data 25/04/2017, adxudícase á empresa "GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L." o contrato das obras de "DOTACIÓN DE BIOSAUDABLES AO CARÓN DO PARQUE INFANTIL DE CASTRELO", por importe de 30.809,88 € (Ive incluído), cunha baixa de 19.190,12 € sobre o prezo de licitación.

As obras financiaranse ao 100% pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan Concellos 2016.

- Resolución de data 27/04/2017, adxudícase o contrato de "ARRENDAMENTO DE LOCAL INDUSTRIAL NO POLÍGONO DE SETE PÍAS, Local de 1534 m2, parcela nº 52", á empresa VICAR PVC, S.L., polo prezo de 1.770,00 mensuais (Ive excluído), polo prazo de 2 anos, prorrogables por outros 2.

O que se fai público en cumprimento do artigo 151.4 do TRLCSP e polo disposto no artigo 81.3 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 28 de abril de 2017. A Alcaldesa, Dª Fátima Abal Roma.

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina